B - Kadmium

Synonymer: B-Cd

U - Kadmium

Synonymer: U-Cd

S - Kalcitonin

Synonymer: S-CT, S-Calcitonin, S-Kalcitonin

tU - Kalcium

Synonymer: tU-Calcium, tU-Ca

P - Kalcium

Synonymer: P-Calcium, P-Ca

U - Kalcium/Kreatinin kvot

Synonymer: Ca/Krea kvot, U-Ca/Krea kvot

kP - Kalciumjon, fri

Synonymer: kP-Ca2+, kP-Kalciumjon, joniserat, kP-Calciumjon, fri

aP - Kalciumjon, fri

Synonymer: aP-Ca2+; aP-Kalciumjon, joniserat; aP-Calciumjon, fri

P(aB/vB/kB) - Kalciumjon, fri

Synonymer: S-Ca2+, S-Kalciumjon, joniserat, S-Calciumjon, fri

S - Kalciumjon, fri (pH 7.4)

Synonymer: S-Ca2+, S-Kalciumjon, joniserat, S-Calciumjon, fri, Korrigerat pH 7.4

P - Kalium

Synonymer: P-K

aP - Kalium

Synonymer: aP-K

tU - Kalium

Synonymer: tU-K

kP - Kalium

Synonymer: kP-K

Maskindialys - Kalium

Synonymer: Maskindialys-K, MDIALV

U - Kalium(stickprov)

Synonymer: K, U-K, Kalium

F - Kalprotektin

Synonymer: Calprotektin, Calprotectin, Kalprotectin

P - Karbamazepin

Synonymer: Tegretol, Hermolepsin, Trimonil

P/S - Kardiolipin-antikroppar,IgG

Synonymer: Ak-fosfolipider, anti-Kardiolipin,IgG

S - Kardiolipin-antikroppar,IgM

Synonymer: Ak-fosfolipider; anti-Kardiolipin,IgM

S - Karnitin, fritt

Synonymer: Carnitin

U - Karnitin, total

Synonymer:

tU - Katekolaminer, fria (KAT, fria)

Synonymer: tU-Adrenalin, tU-Noradrenalin, tU-Dopamin, Efinidrin, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, tU-KATEKOLAM, KATEKOLAM

B - Kinidin

Synonymer:

B - Kinin

Synonymer:

B - KLL

Synonymer: 17p13, 11q22

P - Klomipramin

Synonymer: Anafranil; Desmetylklomipravin

S - Klonazepam

Synonymer: Iktorivil, Ictorivil

Maskindialys - Klorid

Synonymer: Maskindialys-Cl, MDIALV

P(aB) - Klorid (Cl)

Synonymer: aB-Blodgaser, aB-Syrabas

P - Klorid(P-Cl)

Synonymer: P-Cl, P-Clorid

S - Klozapin

Synonymer: Leponex, Norklozapin, N-Desmetylklozapin, Desmetylklozapin

P - Koagulations-utredning (blödnings-)

Synonymer: koagulationsutredning, Blödningsutredning

Koagulations-utredning (trombos-)

Synonymer: koagulationsutredning, trombosutredning

P - Kobalaminer (Vitamin B12)

Synonymer: Vitamin B12, B12

S - Kodein

Synonymer: Kodeinmetaboliter; Citodon; Panocod; Ardinex; Spasmofen; Treo Comp; ; Ardinex;Citodon;Kodein;Panocod;Spasmofen;Treo Comp

P - Koffein

Synonymer:

U - Kokain

Synonymer: Narkotika, Cocain, Crack, Droger, U-Narkotika

U - Kokainmetaboliter

Synonymer: Kokain

P - Koldioxid

Synonymer:

P - Kolesterol

Synonymer: P-Lipider

S - Kolinesteras

Synonymer: Pseudokolinesteras

S - Kollagen I,tvärbunden C-terminal telopeptid fragme

Synonymer: CTx, Ctx,beta-Cross Laps, C-terminal telopeptid av typ1 kollagen

P - Komplementfaktorer C3 C4

Synonymer: C3, C4, komplimentfaktorer

U - Konkrement

Synonymer: Stenanalys, Njursten

S - Koppar

Synonymer: Cu

tU - Koppar

Synonymer: Cu

P - Kortisol

Synonymer:

tU - Kortisol

Synonymer: tU-Kortisol,fritt

Saliv - Kortisol

Synonymer:

P - Kortisol, funktionstest

Synonymer: P-KortisolFunk, KortisolFunk

B - Krabbe-genotyp

Synonymer: GALC genotyp

P - Kreatinin

Synonymer:

tU - Kreatinin

Synonymer:

Bukdialys - Kreatinin

Synonymer:

P - Kreatinin och eGFR relativt (Kreatinin) paket

Synonymer:

Pt - Kreatininclearance

Synonymer: Kreatininclear, Kreaclear, Urin dygnsmängd

Ledv - Kristaller

Synonymer: Ledvätska-Kristaller, Synovialvätska, Pyrofosfat, Urat

U - Krom

Synonymer: U-Cr

S - Kromogranin A

Synonymer: Kromogranin A, CGA, Chromogranin A, P-ChromoA

B - Kromosomanalys

Synonymer:

S - Kryoglobulin kval

Synonymer: S-Kryoglob, Kryoglob

B - Kvicksilver

Synonymer: B-Hg

U - Kvicksilver

Synonymer: U-Hg

S - Kärnantikroppar (ANA) och ENA serologi

Synonymer: antinukleära antikroppar, ANA, ENA-screen, ds-DNA-antikroppar, dsDNA, ANA-utredning, SS-A, SSA, SS-B, SSB, Scl70, Sm, RNP, Jo-1, ENA, ds-DNA

B - Köldagglutination

Synonymer: Köldantikroppar