Pt(Lkc) - N-Acetyltransferas 2, genotyp [NAT2]

Synonymer:

Bukdialys - Natrium

Synonymer: Na, Buk, Bukdialys

tU - Natrium

Synonymer: tU-Na

aB - Natrium

Synonymer: aP-Na

kP - Natrium

Synonymer: kP-Na

P - Natrium

Synonymer: P-Na, natrium

Maskindialys - Natrium

Synonymer: Maskindialys-Na, MDIALV

U - Natrium (stickprov)

Synonymer: U-Na, Na

P - Neoerlichia mikurensis

Synonymer: Neoerlichia, candidatus

S - Netilmicin

Synonymer: Antibiotika; Netilyn; Aminoglykosider

S - Neuronspecifikt enolas (S-NSE)

Synonymer:

fP - Neurotensin

Synonymer: NTN

BAL - Neutrofila granulocyter

Synonymer:

P/S - NFL

Synonymer: nfl, Neurofilament light, NFL

Csv - NFL

Synonymer: NFL, Csv-NFp, Csv-NFP, Csv-Neurofilament protein, Neurofilament light protein, Neurofilament protein, Spinalvätska-NFL, Spinal-NFp, Likvor-NFL, Parenkymskademarkör, nfl

U - Nickel

Synonymer: U-Ni

NIPT, (Trisomier/Kromosom)

Synonymer: Non-Invasive Prenatal Testing, NIPT

S - Nitrazepam

Synonymer: Mogadon, Apodorm

tU - Njurstatus

Synonymer: U-Protein HC, U-Kreatinin, tU-Albumin, tU-IgG, Kvot

P - Non-HDL-kolesterol

Synonymer:

B - Nordazepam

Synonymer:

S - Norfluoxetin

Synonymer: Fontex

S - Norklozapin

Synonymer: Klozapin, Leponex

P - Nortriptylin

Synonymer: Sensaval; Nortryptilin

Csv - NSE

Synonymer: Enolas neuronpecifikt; EC4.2.1.11; Likvor-NSE; Spinalvätska-NSE; neuronpecifikt \ NSE

P - NT-proBNP

Synonymer: Brain natriuretisk peptid

Nyföddhetsscreening

Synonymer: PKU, Fenylketonuri, Adrenogenitalt syndrom, Biotinidasbrist