E/I EKG

Synonymer: E/I kvot, andningsvariationer, ekg

EBV DNA

Synonymer:

S - EBV serologi

Synonymer: Mononukleos, Ebstein-Barr virus

S - Echinococcus serologi

Synonymer: granulosus, multilocularis

U - Ecstasy

Synonymer: MDMA, MDA

EEG

Synonymer:

EEG sömn

Synonymer: EEG

Ejakulatundersökning

Synonymer: Spermaanalys, Spermieanalys, Spermatozoer, Ejak-Utseende, Ejak-Konsistens, Ejak-Volym, Ejak-Spermatozoer, Ejak-Spermatozoer god rörlighet, Ejak-Spermatozoer levande, Ejak-Spermatozoer normal, Ejak-Leukocyter

F - Elastas

Synonymer:

Elektroneurografi (ENeG)

Synonymer: Nervledningshastighet

F - Enterohemorrhagiska E. coli

Synonymer: EHEC

Enterovirus RNA

Synonymer: Coxsackievirus, Echovirus

B - Enzymantikroppar ERT

Synonymer: Enzymantikroppar ERT, ERT, MPS, antikroppar, ak, Ak-Aldurazyme(Larodinase)Enzym-ak

BAL - Eosinofila granulocyter

Synonymer:

B - Erc-B-Hemoglobin F (Fetomaternal blödningsutredning)

Synonymer: FMH, HbF, fetalt hemoglobin, fetomaternell blödning, fetomaternell transfusion

Ergospirometri

Synonymer: arbetsekg, kärlkramp, coronarinsufficiens, ekg, hjärta, hjärtundersökning, arbetsförmåga

B - Erytocyter,volymfraktion(B-EVF)

Synonymer: Hematokrit, Erytrocyt Volymfraktion, Blodstatus, EVF

B - Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)

Synonymer: B-EPK, B-Röda, B-RBC, Blodstatus

S - Erytropoietin

Synonymer: EPO

Esofagustryckmätning

Synonymer: Matstrupsundersökning, sväljning

S/P - Etambutol

Synonymer: Myambutol; Rimstar

P - Etanol

Synonymer: Alkohol

S - Etosuximid

Synonymer: Suxinutin; Zarondan; Petnidan

P - Etylenglykol

Synonymer: Kylarvätska, 1,2-etandiol, Glykol

U - Etylglukuronid

Synonymer: EtG/Et/S, ETG, EGL

B - Everolimus

Synonymer: Afinitor, Certican, Votubia