B-Köldagglutination

Publicerad: 2022-03-29 11:58 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Innan provtagning påbörjas skall både rör och remiss vara märkta med patientens fullständiga personnummer, efternamn, förnamn el initialer. På nyfödda barn med fastställd identitet anges fullständigt personnummer och efternamn, Remissen skall i övrigt vara fullständigt ifylld.
Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29 (M) om Transfusion av blodkomponenter. Se även lokala anvisningar för blodcentralen.
Behörig provtagare skall på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontroll gjorts enl.gällande föreskrifter.
1 rör räcker till samtliga på remissen förtryckta analyser.
Tag utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Barn under 6 mån: kapillärblod alt. venblod.
Vid kapillär provtagning tag 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112.
Nyfödda: navelsträngsblod i EDTA-rör.
Inför provtagning av patienter som ska påbörja behandling eller behandlas med Darzalex kontakta blodcentralen. Läkemedlet interfererar med blodgruppsserologiska analyser.

OBS!
Ange "Köldagglutination" under rubrik Diagnos, anamnes.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Prov sändes ocentrifugerat till laboratoriet för undersökning provtagningsdagen eller senast inom 5 dygn. För nyfödda gäller senast inom 48 h.
Helblod förvaras ocentrifugerat i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sänd helblod till Kalmar.