P-Kortisol

Publicerad: 2023-11-29 12:15 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Obs! Beroende på dygnsrytmen för kortisolnivåer i serum och plasma måste provtagningstiden anges.

Patienten skall vila SITTANDE 15 min före provtagning.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör kan förvaras upp till 2 dygn i kylskåpstemp.
avhälld plasma är hållbar 1 dygn i rumstemperatur, 4 dygn i 2 - 8 ºC och 1 år i ≤ -18 ºC.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

53,00kr (internt),64,66kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Dygnsvariation nmol/L
Kl 06-10 135-540 nmol/L
Kl 16-20 70-330 nmol/L

Information hämtad från (dokument):

Kortisol (P-) DokID 202898     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Kortisol är ett livsviktigt hormon som utsöndras från binjurebarkens zona fascikulata och retikularis och är den viktigaste glukokortikoiden hos människa. Hormonet deltar i upprätthållandet av elektrolytbalansen och blodtrycket, deltar i regleringen av energiomsättningen (metabolismen av protein, fett och kolhydrat) samt i regleringen av immunsystemet och svaret på stress. Syntes och sekretion stimuleras av hypofyshormonet ACTH, varför kortisolkoncentrationen i plasma varierar under dygnet med högst koncentration på morgonen och lägst vid midnatt (1). Omkring 90 % av kortisol i plasma är proteinbundet (transkortin c:a 75 % och albumin c:a 15 %). Huvudparten av den bildade mängden kortisol metaboliseras i levern och utsöndras som olika inaktiva derivat i urinen.
Förhöjda koncentrationer av kortisol ses vid Cushing´s syndrom (primär eller sekundär överfunktion av binjurebarken), behandling med ACTH, kortisol och kortison samt vid stress. Sänkta värden ses vid primär (Addisons sjukdom) och sekundär binjurebarkssvikt och efter tillförsel av syntetiska glukokortikoider, t.ex. dexametason (1).
Bestämning av kortisol i serum och/eller urin utgör förstahandsåtgärd vid utredning av misstänkt rubbning i binjurebarkfunktionen (1). Vid misstanke på överfunktion/hyperkortisolism kompletteras ofta utredningen med t.ex. dexametasonhämningstest. Vid misstanke på underfunktion görs ofta stimulering med syntetiskt ACTH, s.k. synacthentest (2).

Bedömning

Förhöjda kortisolvärden förekommer vid Cushing´s syndrom, behandling med ACTH, kortisol och kortison samt vid stress. Sänkta värden förekommer vid binjurebarkssvikt och efter tillförsel av syntetiska glukokortikoider (1).
Eftersom kortisolsekretionen är episodisk och referensintervallen relativt vida, är ofta ett enstaka värde inkonklusivt. Ett ostressat morgonprov >350 nmol/L motsäger emellertid vanligen ACTH/kortisolsvikt medan ett värde < 100 nmol/L starkt talar för ACTH/kortisolsvikt (6, 7). Dygnskurvor (8) och suppressions- eller stimuleringstester är värdefulla när tvekan om diagnosen uppstår. S-Kortisol >450 nmol/L vid Synacthentest motsäger ACTH/kortisolsvikt medan S-Kortisol <50 nmol/L vid dexametasonhämningstest motsäger Cushing´s syndrom (6). Påverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning.
Referens

1. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e uppl. (Teodorsson E, Berggren-Söderlund M, eds), Studentlitteratur 2018, sid. 316-320
2. FASS 2005, sid. 1825, Synachten®

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µl
Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.