B - Reboxetin

Synonymer: Edronax

B - Remoxiprid

Synonymer: Roxiam

P - Renin, aktivt

Synonymer:

Renografi

Synonymer: renogram, njurfunktionsundersökning, scint, njure

B - Ret-He

Synonymer: Ret-He; Retikulocyt,hemoglobin-ekvivalent; Ret-MCH

B - Retikulocyter

Synonymer:

S - Retinol

Synonymer: A-Vitamin, Vitamin-A

S - Reumatoid faktor-antikroppar IgM

Synonymer: RF

Rhinomanometri

Synonymer:

S/P - Ribavirin

Synonymer: ; Rebetol; Virazole; Copegus

S - Rickettsia serologi

Synonymer: Q-feber, Rickettsios, Coxiella burnetii

S/P - Rifampicin

Synonymer: Rifadin; Rimactan; Rimactazid; Rimcure; Rimstar

S/P - Risperidon

Synonymer: Risperdal; Hydroxyrisperidon; Abriact; Rispolet

P - Rivaroxaban

Synonymer:

S - Rubella serologi IgG

Synonymer: Graviditetssreen