P-Kortisol, funktionstest

Publicerad: 2024-01-04 13:17 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Obs! Beroende på dygnsrytmen för kortisolnivåer i serum och plasma måste provtagningstiden anges.

Patienten skall vila SITTANDE 15 min före provtagning.
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.

Plasma centrifugerat i primärrör kan förvaras upp till 2 dygn i kylskåpstemp.
avhälld plasma är hållbar 1 dygn i rumstemperatur, 4 dygn i 2 - 8 ºC och 1 år i ≤ -18 ºC.
Fryses endast en gång

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

53,00kr (internt),64,66kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Bedömning: nmol/L
Ostressat morgonprov för S-Kortisol >350 nmol/L motsäger vanligen ACTH/kortisolsvikt. Efter Synacthen-test ses vanligen S-Kortisol >450 nmol/L. S-Kortisol <50 nmol/L efter dexametasonhämning motsäger vanligen Cushing´s syndrom. nmol/L
Påverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska beaktas vid tolkning. nmol/L

Information hämtad från (dokument):

Kortisol (P-), Cobas Pro, Dok-ID:202898     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund
För medicinsk bakgrund se även analys S-Kortisol (1-3)
För att särskilja slumpmässigt taget S-Kortisol från ett kortisol taget samband med belastning rekommenderade EQUALIS 2017 laboratorier att införa möjlighet att beställa kortisolanalys på två olika sätt: P-Kortisol (NPU01787) respektive P-Kortisol, funktionstest (SWE05411)

Bedömning
Bedömning sker med hänsyn till vilken belastning som gjorts. Ostressat morgonprov för S-kortisol >350 nmol/L motsäger
vanligen ACTH/kortisolsvikt (4). Efter Synacthen-test ses vanligen S-Kortisol >450 nmol/L (5).
S-Kortisol <50 nmol/L efter dexametasonhämning motsäger vanligen Cushing´s syndrom (6).
Påverkan vid graviditet, östrogenbehandling/p-piller, stress och vissa läkemedel ska
beaktas vid tolkning.

Referensintervall Inget referensintervall anges. Olika beroende på vilket funktionstest (belastningstest) som använts.

Referenser
1. Nilsson-Ehle P, Ganrot PO, Grubb A et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 8:e uppl. 2003, sid. 411-413.
2. Metodblad Cobas, Cortisol II, Roche Diagnostics, 2015-03, V 1,0 sv.
3. Svarsrutin för kortisolbestämning I serum och plasma. Rekommendation. Expertgruppen för Endokrinologi Equalis. 2017-08-30.
4. Adrenal suppression in patients taking inhaled glucocorticoids is highly prevalent and management can be guided by morning cortisol. Woods CP et al
Eur J Endocrinol. 2015 Nov;173(5):633-42. doi: 10.1530/EJE-15-0608. Epub 2015 Aug 20.
5. El-Farhan N et al.
Method-specific serum cortisol responses to the adrenocorticotrophin test: comparison of gas chromatography-mass spectrometry and five automated immunoassays.
Clin Endocrinol (Oxf). 2013 May;78(5):673-80.
6. Baseline morning cortisol level as a predictor of pituitary-adrenal reserve: a comparison across three assays.
Sbardella E et al.
Clin Endocrinol (Oxf). 2017 Feb;86(2):177-184.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta serummängd 120 µL.
Plasma Li-heparin accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Separerat serum är hållbart i 5 dygn i 2-8 °C och i 3 mån i = -18 °C.
Fryses endast en gångOBS! Se larmgränslista.