S-Etylenglykol

Publicerad: 2021-06-23 15:55 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Alla beställningar av etylenglykol är att betrakta som akutprover.

För Klinisk kemi i Oskarshamn och Västervik gäller
: Vid akut- och rutinbeställning av etylenglykol under kontorstid och jourtid ska beställaren kontaktas för att bestämma om akuttransport med taxi till Kalmar ska ske. Kontakta även Klinisk kemi i Kalmar för att förbereda för analys.

För Klinisk kemi i Kalmar gäller
: Vid akut- och rutinbeställning av etylenglykol under jourtid ska beställaren kontaktas för att bestämma om analysen ska utföras akut.


Om analys ej kan utföras i Kalmar kontaktas beställaren för diskussion om eventuell transport till Lund. I de fall där provet ska skickas kontaktas laboratoriet i Lund på tel. 046-17 34 80 alt.17 34 60.

I samband med beställning av S-Etylenglykol utförs även bestämning av S-Propylenglykol.
Tillbeställs och besvaras av Klinkem i de fall propylenglykol kan påvisas annars inte.
Venblod
OBS! Använd ej etanolhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.
OBS! Prov taget i SST-rör med guldgul propp accepteras ej.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp, m koag.aktivator (plast)
Volym: 7 mL drar 6,0 mL

Artikelnr: 2049

Hantering:

OBS! Använd ej etanolhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Avhällt serum är hållbart 24 h vid 2 till 8 °C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<3,0 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
S-Etylenglykol och S-Propylenglykol

Etylenglykol (1,2-etandiol, glykol) används för att sänka fryspunkten i kylarvätska. Substansen finns även i vissa spolarvätskor, bromsvätskor, lösningsmedel, låsoljor och andra industrikemikalier (1-4). Liksom etanol absorberas etylenglykol snabbt från mag-tarmkanalen. Intag även av små mängder etylenglykol kan ge allvarliga symptom och även leda till döden (1-3). Etylenglykol bryts ner i kroppen till bl a glykoaldehyd, glykolat, glyoxalat och oxalat via enzymet alkoholdehydrogenas (ADH). Toxiciteten av etylenglykol bestäms huvudsakligen av dessa giftigare metaboliter.

Metaboliten oxalsyra kan precipitera i njurarna till kalciumoxalatkristaller vilka kan ses i urinsediment (1). Skillnader mellan olika individer i ADH aktivitet liksom koncentrationsskillnader av B-vitaminerna tiamin och pyridoxin kan ge skillnader i nedbrytningshastighet hos den enskilde individen. Liksom vid förgiftning av metanol kan etanol användas vid behandling av etylenglykolförgiftning (2). Samtidig administrering av etanol ger minskad toxicitet genom att etanolet tävlar med etylenglykol om enzymet ADH. Med ökad etanolkoncentration minskar andelen etylenglykol som bryts ner till glykoaldehyd och mer etylenglykol utsöndras därför i ometaboliserad form ut i urinen (2).

Förgiftning ger initialt berusning, illamående och kräkningar. Senare ses dåsighet och medvetandeförlust. Övriga fynd är takykardi, uttalad metabolisk acidos, förhöjt osmolärt gap (>20 mosm/kg), och ibland ”falskt” förhöjt laktat (1). Förgiftningen leder i obehandlad form till njurinsufficiens, hjärnödem, hjärtsvikt och kan vara dödlig.
Differentialdiagnoser till etylenglykolförgiftning är metanolförgiftning eller diabetesketoacidos som ger likartad bild med metabol acidos och ökat osmolärt gap (2).

S-Propylenglykol
Synonymer till propylenglykol är bl a 1,2-propanediol, 1,2-dihydroxypropan, metyl-glykol, trimetyl-glykol (2).
Propylenglykol används i en mängd kemiska substanser bl a i kylarvätska, läkemedel, matvaror, förbränningsmotorer, samt till värme- och kylsystem i exempelvis solfångare. Propylenglykol metaboliseras via ADH till laktat och pyruvat som i sin tur metaboliseras vidare i citronsyracykeln till koldioxid och vatten. Halveringstiden är ca 4 timmar och ca 45 % av propylenglykolet utsöndras ometaboliserat via njurarna (3).
Intag även av relativt stora mängder av propylenglykol betraktas i regel som tämligen ofarligt (3).

Referenser
1. Höjer, Person, Personne, Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning.Läkartidningen nr 7, 2008
2. Knudsen K. Akuta förgiftningar, Studentlitteratur 2004:130-135, 156-9, 189-92.
3. ATSDR, Agency for toxic substances and disease registry
http://www.atsdr.cdc.gov/csem/egpg/more_information.html
4. Henry´s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 21 edition,
McPherson R a and Pincus M R, Saunders Elsevier, 2007, sidan 321
8.Nilsson-Ehle P, Ganrot PO, Grubb A et al. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 8:e uppl. 2003:673.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov taget i SST-rör accepteras ej. Separatorgel innehåller etylenglykol.
S-Propylenglykol utförs tillsammman med S-Etylenglykol. Tilläggsbeställs och besvaras av Klinkem i Flexlab/Rem i de fall propylenglykol kan påvisas annars inte.

Alla beställningar av etylenglykol är att betrakta som akutprover.
Avhällt serum är hållbart 7 dygn vid 2 till 8 °C

För Klinisk kemi i Oskarshamn och Västervik gäller
: Vid akut- och rutinbeställning av etylenglykol under kontorstid och jourtid ska beställaren kontaktas för att bestämma om akuttransport med taxi till Kalmar ska ske. Kontakta även Klinisk kemi i Kalmar för att förbereda för analys.

För Klinisk kemi i Kalmar gäller
: Vid akut- och rutinbeställning av etylenglykol under jourtid ska beställaren kontaktas för att bestämma om analysen ska utföras akut.

Om analys ej kan utföras i Kalmar kontaktas beställaren för diskussion om eventuell transport till Lund. I de fall där provet ska skickas kontaktas laboratoriet i Lund på tel. 046-17 34 80 alt.17 34 60.