P-Etylenglykol

Publicerad: 2024-01-04 13:43 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Kontakta laboratoriet via telefon i god tid innan provtagning för att meddela att prov ankommer. Detta ger laboratoriet tid att utföra förberedelser inför analys.

Alla beställningar av etylenglykol är att betrakta som akutprover.

Venblod


Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS!
Undvik stas vid provtagning.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

OBS! Använd ej etanolhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.

Ocentrifugerat prov är hållbart 4 h vid 15 - 23 °C.
Centrifugerat prov är hållbart i väl förslutet primärrör 1 dygn i rumstemperatur och 3 dygn vid 4 - 8 °C.
Vid längre tids förvaring fryses avhälld plasma vid -20 °CUtförare:

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

2000,00kr (internt),2440,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1,0 mmol/L

Information hämtad från (dokument):

Etylenglykol (P-) DokID 206560     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Etylenglykol (1,2-etandiol, glykol), i sig är inte giftig och finns ffa i kylarvätska men även i låsoljor, bromsvätskor, i vissa spolarvätskor och lösningsmedel (1,3). Etylenglykol metaboliseras av alkoholdehydrogenas (ADH) till toxiska metaboliter (t.ex. glykolat och oxalat) (2). Halveringstiden i plasma är 3 timmar. Förgiftning ger initialt berusning, illamående och kräkningar. Senare ses dåsighet och medvetandeförlust. Övriga fynd är takykardi, uttalad metabolisk acidos, förhöjt osmolärt gap (>20 mosm/kg), och ibland ”falskt” förhöjt laktat (1,3) på Radiometers blodgasinstrument. Förgiftningen leder i obehandlad form till njurinsufficiens, hjärnödem, hjärtsvikt och kan vara dödlig (3).
Etylenglykoförgiftning bör misstänkas vid oklar metabolisk acidos, vid berusningssymptom utan etanoldoft samt vid njurinsufficiens med kristalluri av kalciumoxalat. Kraftigt ökat osmolalitetsgap är typiskt (2,3).
Bedömning

Den minsta dödliga dosen av etylenglykol uppskattas till omkring 100 mL. Redan vid intag av mindre mängder kan man dock få allvarlig förgiftning. Plasmakoncentration >10 mmol/L anses representera allvarlig förgiftning. En lägre koncentration kan dock vara allvarlig om patienten kommer in i ett senare skede (2). Behandling sker med antidot (etanol eller fomepizol) samt hemodialys (2,3). Plasmakoncentrationen av etylenglykol bör följas varannan timme (3).
Referens

1. Höjer, Person, Personne. Falskt förhöjda laktatvärden kan avslöja etylenglykolförgiftning. Läkartidningen nr 7, 2008
2. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 725
3. Knudsen K. Akuta förgiftningar, Studentlitteratur 2004:130-135.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta provmängd plasma 3 µl + dödvolym.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.