Ejakulatundersökning

Publicerad: 2024-01-24 12:27 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Tidpunkt för provtagning skall anges på remissen.
För Kalmar gäller:
Inlämning av prov till laboratoriet skall ske före kl.12.00 vardagar.

För Västervik gäller:
Tidsbeställning görs på gynekologiska mottagningen i Västervik.
Provtagningsmaterial och remiss tillhandahålls av gynekologiska mottagningen.
Prov lämnas inom 1 h till gynekologiska mottagningen som vidarebefodrar provet omedelbart till laboratoriet.
Provtagningsföreskrifter för spermaprover


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
Ejak-Runda celler
Ejak-Rörlighet: Progresiva A+B, Total A+B+C
Ejak-Total spermakonc. per ejakulat
Ejak-Viskositet
Ejak-Utseende
Ejak-Volym
Ejak-Spermakonc
Ejak-Leukocyter

Provtagning:

Burk/flaska med skruvlock
Volym: 120 mL

Artikelnr: 835

Hantering:

Prov transporteras och förvaras i rumstemp.(ej under 18°C).

För Kalmar gäller:
Prov lämnas snarast till laboratoriet eller inom 1 h.
För Västervik gäller:
Gynekologiska mottagningen tar emot provet och vidarebefodrar det omedelbart till laboratoriet.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

152,00kr (internt),185,44kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Utredning med provtagning och analys av sperma görs vid infertilitetsutredningar. Ca 40 % av all barnlöshet anses bero på orsaker hos mannen. Spermatogenesen sker i testiklarna, är beroende av flera hormoner (LH, FSH och testosteron) och tar drygt 2 månader. Vid sädesuttömningen (ejakulationen) transporteras spermierna från bitestiklarna, där de lagrats, via sädesledarna till urethra där de blandas med sekreten från prostata och sädesblåsor. Det spermierika bitestikelsekretet utgör bara någon procent av den totala volymen sädesvätska.
Om den totala mängden rörliga, levande spermier är låg, om spermierna har avvikande utseende (morfologi), eller om det finns tecken på infektion eller förekomst av antikroppar kan fertiliteten hos mannen vara nedsatt. En graviditet kan dock inträffa trots lågt antal spermier i mannens sperma.
Total avsaknad av spermier (azoospermi), lågt antal spermier (oligozoospermi), spermier med dålig rörlighet (astenozoospermi) eller uteblivet ejakulat vid orgasm (aspermi)) kan bero på bl. a. endokrin påverkan (hypogonadotrop hypogonadism), genetiska eller utvecklingsmässiga varianter, miljöfaktorer (strålning, läkemedel), genomgångna infektioner, trauma eller andra sjukdomar (cystisk fibros, diabetes, MS, ryggmärgsskada, mm).
Absolut infertilitet förekommer nästan bara vid permanent azoospermi, aspermi och vid den ovanliga sjukdomen Kartageners syndrom (alla spermierna är orörliga).

Bedömning av ejakulatundersökning
Avvikelser uppåt på referensintervallet innebär sannolikt ingen nedsatt fertilitet. Ejakulatutseende och likvifieringsgrad bedöms liksom utseende. Rödaktigt eller brunaktigt utseende kan vara tecken på blodtillblandning. Gulaktig färgton kan vara tecken på lång abstinens eller ikterus. Ejakulatvolymen speglar tillståndet i de accessoriska könskörtarna. Antal levande spermier, rörlighet och antalet spermier med avvikande morfologi bedöms. Ett högt antal vita blodkroppar i ejakulatet kan vara tecken på infektion och patienten kan då få antibiotikabehandling. Ett betydande antal män är infertila trots att spermieanalysen gett ett normalt resultat. En orsak till att analys av sperman från infertila män inte identifierar orsaken till deras infertilitet beror på att många av de enskilda orsakerna till infertilitet inte är helt klarlagda.

Interferenser och felkällor vid ejakulatundersökning
Då tillblandning av de sekundära könskörtlarnas sekret sker sekventiellt under ejakulationen kan ofullständig tömning ge abnormt hög andel prostatasekret. Om den första delen av ejakulatet inte kommer med i provet, blir bilden i stället dominerad av sekretionsprodukter från sädesblåsorna. Vid korrekt provtagning och analys ses ren prostatabild endast i något fall på tusen.
Referenser
1. Manual on Basic Semen Analysis 2002 (NAFA and ESHRE-SIGA) Revised version of 1999 WHO laboratory manual
2. Spermaanalyser. Hantering av obefruktade ägg. Intern kvalitetskontroll. Utgåva 1. SWEDAC DOC 04:11
3. Nilsson-Ehle P, Ganrot PO, Grubb A et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 8:e uppl sid 569.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Provet blandas väl på vagga ca. 20 min.eller tills det ser homogent ut före analys.
Fäst insänd remiss på laboratoriets egen kopierade remiss avsedd för ejakulat.
Ange klockslag för analys på remissen.
Prov skall analyseras inom 1-2 h.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.