B-Erytrocyter,partikelkoncentration(B-EPK)

Publicerad: 2024-03-07 14:05 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Ingår i paket
B-Blodstatus (Hb, Epk, Evf, MCV, MCH, Tpk, Lpk)

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i 3 dygn i rumstemperatur eller i 2-8°C

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

12,00kr (internt),14,64kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<1 dagar4,8-5,8 10e12/L4,8-5,8 10e12/L
<6 dagar4,7-6,1 10e12/L4,7-6,1 10e12/L
<14 dagar4,3-5,5 10e12/L4,3-5,5 10e12/L
<30 dagar3,7-5,0 10e12/L3,7-5,0 10e12/L
<90 dagar3,3-4,6 10e12/L3,3-4,6 10e12/L
<180 dagar4,0-4,9 10e12/L4,0-4,9 10e12/L
<7 år4,0-5,6 10e12/L4,0-5,6 10e12/L
<17 år4,3-5,8 10e12/L4,1-5,4 10e12/L
>17 år4,2-5,7 10e12/L3,9-5,2 10e12/L

Information hämtad från (dokument):

EPK (B-Erytrocyter), Sysmex XN-9100/1000 Dok-ID:218919     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Bestämning av erytrocyters partikelkoncentration har störst värde vid beräkning av erytrocyt-indices (MCV, MCH, MCHC). Upprepade, täta mätningar ger inget extra värde.
B-EPK kan ge information om benmärgsfunktionen vid anemi. Lågt Hb och samtidigt normalt eller förhöjt värde av B-EPK ses huvudsakligen vid akut hemolys och talassemi. (1).


Refrenser:

1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 219.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd 250 µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.