S-Neuronspecifikt enolas (S-NSE)

Publicerad: 2024-01-03 16:03 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. >5 mg/dag).

Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tidpunkt för provtagning skall anges.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.

OBS!
Hemolyserat prov analyseras ej!

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

OBS! Provet måste centrifugeras inom en timme.
NSE i erytrocyter och trombocyter leder till förhöjda resultat i hemolyserade eller felaktigt centrifugerade prover (t.ex. utdragen väntetid före centrifugering).

Avhällt serum är hållbart i 2 dygn i rumstemperatur, 5 dygn vid 2-8 °C och 3 månader vid -20 °C (± 5 °C).
OBS:
Hållbarheten som anges för -20 °C gäller endast under följande villkor: Frys in max. 1 mL provvolym vid ≤ -70 °C över natten och förvara sedan vid -20 °C. Vid användning av andra frysprocedurer tenderar proverna att ge sänkta värden.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

350,00kr (internt),427,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<17 µg/L

Information hämtad från (dokument):

NSE (S-Neuronspecifikt enolas) DokID 206644     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Enolas är ett glykolytiskt enzym. Det finns tre cellspecifika enolas isoenzymer α, β och γ varav enolas γ är neuronspecifikt (NSE) och förekommer som monodimerer (γ γ) eller heterodimerer (α γ).
NSE finns i neuron och i celler med neuroendokrina egenskaper. NSE finns också i tumörer med neuroendokrint ursprung som småcellig lungcancer (SCLC) och neuroblastom. Ökade NSE-serumnivåer har också varit associerade med melanom, seminom, njurcellscarcinom, Merkel-celltumör, karcinoida tumörer, dysgerminom och omogna teratom, malignt feokromocytom, Guillain-Barrés-syndrom och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. NSE har visat sig ge kvantitativa mått på hjärnskador till följd av bl.a. trauma, ischemisk stroke, intracerebral blödning, hjärtstopp och krampanfall.
NSE har en molekylmassa på 77 kDa och en halveringstid på ca 24 timmar (1,2,3).
Bedömning

NSE kan användas som en pålitlig tumörmarkör i uppföljning och prognos av SCLC. NSE-nivån korrelerar med tumörbördan, antal metastaser och respons på behandling.
Förhöjda serumnivåer av NSE har även påvisats i alla stadier av neuroblastom. Förekomsten av ökad koncentration är större vid utbredd metastaserad sjukdom.
NSE har visat sig ge kvantitativa mått på hjärnskador till följd av bl.a. trauma, ischemisk stroke, intracerebral blödning, hjärtstopp och krampanfall. En kombination av höga NSE-värden vid 48 och 72 timmar och en stigande NSE-nivå mellan 24 och 48 timmar efter återkomst av spontan cirkulation kan vara indikatorer för dåligt neurologiskt utfall. NSE får användas som en komponent i en multimodal prognosbedömning (7). Se även Medicinsk bakgrund.
OBS:
NSE-värden som bestämts på patientprover med olika analysmetoder kan inte jämföras direkt med varandra (4).
Referens

1. Isgrò M.A., Bottoni P., Scatena R. (2015) Neuron-Specific Enolase as a Biomarker:
Biochemical and Clinical Aspects. In: Sca-tena R. (eds) Advances in Cancer Biomarkers.
Advances in Experi-mental Medicine and Biology, vol 867. Springer, Dordrecht.
2. Påhlman S, Esscher T, Bergvall P, Odelstad L. Purification and cha-racterization of human neuron-specific enolase: radioimmunoassay development. Tumour Biol. 1984;5(2):127-139.
3. Chih-Hung Wang, Wei-Tien Chang et.al. Neuroprognostic Accuracy of Blood Biomarkers for Post-cardiac Arrest Patients: A Systematic Review and Meta-analysis. Resuscitation, Volume 148, 2020, Pages 108-117, ISSN 0300-9572.
4. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys NSE, 2021-11, V 5.0 Svenska.
5. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas NSE CalSet, 2022-05, V 12.0 Svenska.
6. Roche Diagnostics, Cobas Pro Integrated solutions användarhandbok, 2021-06, version. 3.1.
7. Rylander C, Friberg H, Larsson E.M, Liedholm L.J, Rubertsson S, Cronberg T. Bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp. Läkartidningen. 2017, 114:EIUH×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS: Hållbarheten som anges för -20 °C gäller endast under följande villkor: Frys in max. 1 mL provvolym vid ≤ -70 °C över natten och förvara sedan vid -20 °C. Vid användning av andra frysprocedurer tenderar proverna att ge sänkta värden.