S-Neuronspecifikt enolas (S-NSE)

Publicerad: 2020-12-10 09:54 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.

OBS!
Hemolyserat prov analyseras ej!

Provtagning:

Rör vakuum, guldgul propp
Volym: 5 mL drar 3,5 mL
Tillsats: koag.akt. SST-gel
Artikelnr: 3197

Hantering:

Obs! Provet måste centrifugeras inom en timme!
Avhällt serum är hållbart i 5 dagar vid 2–8 °C och 3 månader vid –20 °C (± 5 °C). Frys endast en gång.
Obs! Hållbarheten som anges för –20 °C gäller endast under följande villkor: Frys in max. 1 mL provvolym vid temperatur lägre än –70 °C över natten och förvara sedan vid –20 °C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

378,00kr (internt),461,16kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<17 µg/L
×

Medicinsk Bakgrund

NSE har visat sig ge kvantitativa mått på hjärnskador till följd av bl.a. trauma, ischemisk stroke, intracerebral blödning, hjärtstopp och krampanfall. Analys av S-NSE kan användas som en komponent i en multimodal prognosbedömning av neurologiskt utfall efter hjärtstopp. En kombination av höga NSE-värden vid 48 och 72 timmar och en stigande NSE-nivå mellan 24 och 48 timmar efter återkomst av spontan cirkulation kan vara indikatorer för dåligt neurologiskt utfall (1,2).
NSE finns också i tumörer med neuroendokrint ursprung som småcellig lungcancer (SCLC) och neuroblastom. Nivån på NSE korrelerar med tumörbördan och antal metastaser. Ökade NSE-serumnivåer har också varit associerade med melanom, seminom, njurcellscarcinom, Merkel-celltumör, karcinoida tumörer, dysgerminom och omogna teratom, malignt feokromocytom, Guillain-Barré syndrom och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (3).
OBS! Det uppmätta NSE-värdet för en patient kan variera beroende på vilken analysmetod som använts. NSE-värden som bestämts på patientprover med olika analysmetoder kan inte jämföras direkt med varandra.
NSE är mycket känsligt för hemolys (4).
NSE har en molekylmassa på 77 kDa (5) och en halveringstid på ca 24 timmar (6).

Referenser:

1. Rylander C, Friberg H, Larsson E.M, Liedholm L.J, Rubertsson S, Cronberg T. Bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp. Läkartidningen. 2017, 114:EIUH
2. Stammet P, Collignon O, Hassager C, Wise MP, Hovdenes J, Åneman A et al. Neuron-Specific Enolase as a Predictor of Death or Poor Neurological Outcome After Out-of-Hospital Cardiac Arrest and Targeted Temperature Management at 33°C and 36°C. Journal of the American College of Cardiology. 2015;65(19):2104-2114.
3. Isgrò M.A., Bottoni P., Scatena R. (2015) Neuron-Specific Enolase as a Biomarker: Biochemical and Clinical Aspects. In: Scatena R. (eds) Advances in Cancer Biomarkers. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 867. Springer, Dordrecht.
4. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys NSE, 2020-02, V 16.0 Svenska.
5. Påhlman S, Esscher T, Bergvall P, Odelstad L. Purification and characterization of human neuron-specific enolase: radioimmunoassay development. Tumour Biol. 1984;5(2):127–139.
6. Chih-Hung Wang, Wei-Tien Chang et.al. Neuroprognostic Accuracy of Blood Biomarkers for Post-cardiac Arrest Patients: A Systematic Review and Meta-analysis. Resuscitation, Volume 148, 2020, Pages 108-117, ISSN 0300-9572.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Ingen intern info