tU-Natrium

Publicerad: 2023-11-10 10:40 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin, dygnsmängd utan tillsats.
På remissen skall följande anges: Urinmängd(volym i mL) och urininsamling (tim)

Handhavande urinsamling:

Blåsan töms, ex kl 08:00. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t o m kl 08:00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna urin medtags.
Som regel förvaras urinen vid 2-8 °C under samlingen. Transporteras därefter snarast till laboratoriet.

OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod).
4 mL av väl blandad dygnsmängd insändes till laboratoriet.

Provtagning:

Rör, Vacuette, Urin 6 ml, Gul
Volym: 6 ml

Artikelnr: 104391
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

Väl förslutet 14 dygn i rumstemperatur, 14 dygn i 2 - 8 ºC och flera mån i ≤ -18 ºC

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
150-300 mmol/dygn

Information hämtad från (dokument):

Na (P-, tU-, U-, Dial-, MDial-Natrium) DokID 201656     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Med en koncentration omkring 140 mmol/L är natrium (Na) den dominerande katjonen i extracellulärrummet (intracellulärt c:a 10 mmol/L) och bidrar starkt till blodets osmolalitet. Na är därför viktig för att upprätthålla den extracellulära volymen (ECV). Kosten innehåller c:a 100-150 mmol/dygn och den mängden aborberas i stort sett fullständigt. Njurarnas utskiljning av Na, vilken huvudsakligen styrs av plasmahalterna av kortisol och aldosteron, är den huvudsakliga regulatorn av kroppens natriumbalans. Vid stark svettning kan emellertid Na förloras via huden i så stor mängd att det kan leda till negativ natriumbalans. Vid total natriumkarens sjunker den renala natriumutsöndringen inom några dagar till mindre än 10 mmol/d.
Natriumutsöndringen i urin är beroende av flera faktorer som tillförsel av natrium, plasmakoncentration, njurfunktion, binjureaktivitet, vätskebalans, syra-basstatus samt medicinering. Njurarna är normalt effektiva på att spara Na och vid reell natriumbrist med minskad ECV är utsöndringen av natrium låg med värden som kan vara mindre än 10 mmol/d. Närmast normala värden kan dock ses om natriumbristen orsakas av binjurebarkinsufficiens (kortisol- eller aldosteronbrist). Alkalos kan också ge närmast normala värden trots reell natriumbrist eftersom bristen på vätejoner hämmar reabsorptionen av natrium i tubuli.
Indikationer för P-Natrium är misstänkt eller konstaterad vätskebalansrubbning eller elektrolytrubbning. Hyponatremi är den vanligaste elektrolytrubbningen och definieras ofta som en S/P-natriumkoncentration < 135 mmol/L. Hypernatremi ofta som koncentrationer > 145 mmol/L. U-Natrium/tU-Natrium används för att belysa omsättningen av natrium samt för att bedöma njurens förmåga att koncentrera urinen (1).
Dialys innebär att man på konstgjord väg renar blodet från slaggprodukter, tar bort överflödig vätska samt reglerar elektrolyter fr.a. Na och K. Dialysbehandling påbörjas vanligen då njurfunktionen minskat till 5-10% av den normala. Dialys via buken (peritonealdialys) med hjälp av en glukoshaltig dialysvätska är oftast ett skonsammare sätt för patienten att få dialys jämfört med traditionell s.k. maskindialys (hemodialys). I samband med bukdialys sjunker glukoshalten i vätskan medan halterna av kreatinin, natrium och urea stiger. Utvärderingen av dialysen innefattar bl.a. bestämning av glukos, kreatinin, natrium, urea och albumin i bukdialysvätskan, ofta med tre provtagningar med ett par timmars mellanrum. Som exempel kan nämnas att glukoskoncentrationen i vätskan kan vara cirka 100 mmol/L före dialys och sjunka till ca 30 mmol/L efter 4 timmars bukdialys. Dessutom undersöks ibland förlusterna av albumin. Förutom analyser på bukdialysvätskan görs ofta flera plasma- och urinanalyser (2, 3).
Dialysavdelningarna beställer regelbundet analyser av dialysvätska för att säkerställa dialysapparaternas funktion, vilket krävs enligt Läkemedelsverkets riktlinjer. Den av dialyspersonalen spädda, bruksfärdiga dialysvätskan lämnas till laboratoriet för bestämning av natrium, kalium, klorid och kalcium. Dialyspersonalen följer sedan upp de erhållna koncentrationerna mot Svensk läkemedelsstandard. Läkemedelsverket anger att halten av kalium och klorid ska ligga inom ± 5% och natrium inom ± 2,5% av angiven nivå (4).
Bedömning

För natrium liksom för andra cirkulerande elektrolyter gäller att plasmahalten inte avspeglar tillgången på natrium i kroppen, d.v.s. om brist eller överskott föreligger. Hypernatremi är betydligt ovanligare än hyponatremi. Uttalad hypernatremi (>155 mmol/L) innebär alltid hyperosmolalitet och är nästan alltid av klinisk betydelse. Orsaker kan vara bristande tillförsel eller ökade förluster av vatten som vid kräkningar, diarré eller renala vätskeförluster, men kan också ses vid tillstånd med osmotisk diures av olika orsaker. Ökat intag eller administration av hypertona saltlösningar kan även ge hypernatremi. Vid primär aldosteronism (Conns syndrom) ses vanligen normala till lätt förhöjda värden medan man vid Cushings syndrom vanligen ser normala värden.
Hyponatremi kan bero på såväl natriumbrist som vattenöverskott samt på en kombination av båda. Den avspeglar ofta en hypoosmolalitet. Koncentrationen av natrium är vanligen några mmol/L lägre på inneliggande patienter än på friska kontrollpersoner samt hos gravida. Lätt hyponatremi är vanligt vid flera sjukdomar såväl akuta som kroniska sjukdomar och anledningen är delvis okänd.
Hyponatremi kan ses vid hjärtsvikt, hypoproteinemiska tillstånd, ibland vid njursvikt, långvarigt bruk av diuretika och vid binjurebarkinsufficiens. Hyponatremi ses vid natriumbrist då tillförsel av vatten sker utan motsvarande natriumtillförsel. SIADH ”syndrome of inappropiate antidiuretic hormone secretion” är ett tillstånd med hög ADH-insöndring som kännetecknas av hyponatremi i kombination med alltför koncentrerad urin och syndromet kan ha flera orsaker. P-Na mindre än 120 mmol/L är alarmerande (om inte hyperglykemi samtidigt föreligger) särskilt om tillståndet utvecklats snabbt. Korrektionen bör ske långsamt. (1)
Litteraturreferenser

1. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e uppl. (Teodorsson E, Berggren-Söderlund M, eds), Studentlitteratur 2018, sid. 64-65
2. Sundqvist C, Furhammar C, Johansson A-C, Dialys, peritonealdialys. Vårdhandboken, revision 2015-10-15
3. CAPD-mottagningen, Västerviks sjukhus. Analysförteckning för PDC-beräkning. Årtal saknas.
4. Svensk läkemedelsstandard 2021.1. Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården. Läkemedelsverket 2021

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Urinprov centrifugeras i G-tal 2000 i 10 min före analys.