B-Retikulocyt-hemoglobin-ekvivalent (B-Ret-He)

Publicerad: 2024-03-07 14:02 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).

OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp upp till 1 dygn.

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

41,00kr (internt),50,02kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<180 dagar28-39 pg29-38 pg
1 år29-36 pg30-36 pg
5 år28-38 pg29-37 pg
11 år32-38 pg30-40 pg
17 år30-40 pg30-38 pg
>17 år28-35 pg28-35 pg

Information hämtad från (dokument):

Ret-He (B-Retikulocyt hemoglobin ekvivalent, B-Rtc-MCH), Sysmex XN-9100/1000, Dok-ID:219482     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och indikation
Järnstatus i kroppen bestäms av balansen mellan hastigheten i erytropoesen och järnlagren. Om de aktuella järnlagren inte räcker för en adekvat erytropoes kommer en reducerad hemoglobinsyntes att märkas i form av en ökad andel s.k. hypokroma röda blodkroppar och retikulocyter.
Diagnostik av järnbrist är särskilt utmanande bland patienter med akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd eftersom klassiska markörer för järnmetabolism (t.ex. ferritin och transferrin) också påverkas av akutfasreaktionen. Termen funktionell järnbrist innebär ett tillstånd när lagren av järn i kroppen är normala eller t.o.m. förhöjda men dock ej tillgängliga för erytropoes. En särskild grupp av patienter vars järnstatus är svår att bedöma är patienter med anemi vid kronisk njursjukdom. Anemi är typiskt bland dessa patienter och orsakas bland annat av en bristande erytropoietinproduktion i njurarna men också av minskad erytroproliferativ aktivitet i benmärgen, minskad erytrocytöverlevnad och begränsad tillgång på järn. Dessa patienter erhåller ofta behandling med rekombinant erytropoietin men kan drabbas av funktionell järnbrist beroende på bristande tillgång på järn för den accelererande erytropoesen. Järnbrist bland dialyspatienter är den vanligaste orsaken till en suboptimal respons på erytropoietin.
Retikulocyt-hemoglobin-ekvivalent (Ret-He eller Rtc-MCH) ger ett aktuellt mått på den funktionella järntillgången eftersom retikulocyters livstid endast räknas vara 1-2 dygn i cirkulationen och medger därmed tidig upptäckt av en funktionell järnbrist. Andelen hypokroma erytrocyternas däremot speglar den funktionella järntillgången i ett betydligt längre perspektiv då erytrocytens överlevnad är omkring 3 månader. (1)
Ret-HE/Rtc-MCH är bristfälligt standardiserad mellan olika cellräknare men kan vara av värde för att hitta snabba förändringar i erytropoesen, som t.ex. tidigt påvisande av järnbrist eller funktionell anemi (2).

Bedömning:

Ret-He motsvarar retikulocyternas hemoglobininnehåll och ger ensamt information om den aktuella biotillgängligheten för järn de senaste dagarna. Ett lågt värde betyder att järn saknas alternativt inte finns tillgängligt för erytropoes. (3)

Refrenser

1. Urrechaga E, Borque L and Escanero JF. Biomarkers of hypochromia: The contemporary assessment of iron status and erythropoiesis. Biomed Res Int. 2013;2013:603786.
2.Theodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 225.
3. C Thomas and L Thomas. Biochemical markers and hematologic indices in the diagnosis of funktional iron deficiency Clin Chem 48:7 1066-76 (2002).×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov med koagel i röret analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.