S - Prokollagen-III-peptid

Synonymer: S-Prokollagen-III-peptid, PIIIP, N-terminal propeptid av typ 3 prokollagen, S-ProkollagenIIIP

U - Konkrement

Synonymer: Stenanalys, Njursten

16sRNA (bakterier-DNA)

Synonymer: bakteriespecifik DNA

P - Benbank HCHBHIV PCR

Synonymer: Benbankskontroll, donator, Bendonator

U - Etylglukuronid

Synonymer: EtG/Et/S, ETG, EGL

fS - 5-HIAA

Synonymer: fS-5 HIAA,kvant, 5-HIAA, 5 HIA, Hydroxyindolättiksyra, Hydroxiindolacetat,5, 5-Hydroxy-indolacetat, fS-5-HIA