U - Aminolevulinat (ALA)

Synonymer: ALA, Bly, Porfyri, U-5-Aminolevulinat

U - Porfobilinogen

Synonymer: PBG, ALA, Porfyri, Porfyrinprekusor

B - Chimerism

Synonymer:

Pt(F) - Fettsyror

Synonymer: Fett i faeces

F - Porfyriutredning

Synonymer:

B - Porfyriutredning

Synonymer:

S - Binjurebark, Ak IgG

Synonymer: S-Binjurebark, Ak IgG, 21-Hydroxylas, S-21-Hydroxylas Ak (IgG), 21OH, 21-OH, Binjurebarks antikroppar

X - Hyaluronsyra

Synonymer: Mesoteliom

Csv - ACE(Angiotensin converting enzym)

Synonymer: Angiotensin Converting Enzyme, Cerebrospinalvätska, Likvor, Spinalvätska, ACE

Nyföddhetsscreening

Synonymer: PKU, Fenylketonuri, Adrenogenitalt syndrom, Biotinidasbrist

S - Alkaliskt fosfatas,placentatyp

Synonymer: PLAP; Placentärt alkalisk fosfatas, tumörmarkör; ALP,placentatyp; Placenta-alkalisk-fosfatas; Fosfatas,alkaliskt,placentatyp

fP - Metoxikatekolaminer

Synonymer: Metanefriner, Metoxiadrenalin, Metoxinoradrenalin, Metoxityramin, Metoxykatekolaminer

S - Acetylkolinreceptor,ak(IgG)

Synonymer: acetylcholinreceptor; MuSk-ak; myasteni

S/P - Levetiracetam

Synonymer: Keppra

B - Metadon

Synonymer:

U - Glykosaminoglykaner,kvantitativt

Synonymer: GAG, Mukopolysackarider

U - Glykosaminoglykaner,fraktionering

Synonymer: GAG,fraktionering, Mukopolysackarider,fraktionering

S - Allergenspecifika IgG ak mot mögel och fjädrar

Synonymer: Precipiterande ak, Precipiterande antikroppar, Duva, Papegoja, Undulat, Mögelpanel, Specifika IgG-antikroppar, Allergisk alveolit (IgG)

B - Arylsulfatas A, Lkc-

Synonymer: metakromatisk leukodystrofi

P - Acylkarnitin

Synonymer: Acylkarnitinprofil, betaoxidationsdefekter, karnitinbrist, organiska acidurier

S - Allergen-specifikt IgE(allergena komponenter)

Synonymer: Allergena komponenter, Jordnöt,rAra h 1,3,9, rAra h 1,3,9, rArah 1,3,9, rTri a 19 Omega-5 Gliadin vete, rTria 19 Omega 5 Gliadin vete, ISAC, ImmunoCAP, Cashewnöt, Pistasch, Valnöt, Paranöt

S/P - sCD25R(IL2R)

Synonymer: Löslig IL-2RA, sCD25, HLA

B - Hereditär fruktosintolerans(DNA)

Synonymer: Fruktos-1-fosfat-aldolas B-brist, ALDOB-genen, Fruktosintolerans

B - Multipel endokrin neoplasi

Synonymer: MEN1, MEN2, RET, Menin

B - BRCA1 (Bröst och ovarial syndrom)

Synonymer: Bröstcancer, Ovarialcancer, Bröst och ovarialsyndrom

B - BRCA2 (Bröst och ovarial syndrom)

Synonymer: Bröstcancer, Ovarialcancer, Bröst och ovarialsyndrom

B - Hemoglobin F, flödescytometri (fetomaternell blödn

Synonymer: HbF, flödescytometri, FMH, fetalt hemoglobin, HbF, Kleihauer(nedlagd analys), HbF, flödescytometri, fetomaternell transfusion, fetomaternel blödning

U - Etylglukuronid

Synonymer: EtG/Et/S, ETG, EGL

Huntingtons sjukdom

Synonymer: HS, HD

Scleroderma ak (IgG) specificitetsbestämning

Synonymer:

P - Koffein

Synonymer:

NIPT, (Trisomier/Kromosom)

Synonymer: Non-Invasive Prenatal Testing, NIPT

S - 7-alfa-Hydroxi-4-cholesten-3-on

Synonymer: 7-OH-Kolestenon, kolestenon-7-OH, Hydroxykolestenon, 7-alfa

P - Calcium-fosfatprodukt

Synonymer: CaxP

S - PLA2R-ak

Synonymer: Fosfolipas-A2-receptor-ak (IgG), PLA2R-ak, Membranös nefropati, Phospholipas, Thrombospondin type-1 domain-containing 7A, Primär membranös nefropati, pMN

S - Tyreoidea, analytisk interferensutredning

Synonymer: Tyreoideainterferens, Tyreoidea - analytisk interferens, Analytisk interferens-tyreoidea, Heterofila antikroppar, Musantikroppar

S - Infliximab

Synonymer: Akut Infliximab, Infliximab koncentration

S - Infliximab och Antikroppar mot Infliximab (ATI)

Synonymer: ATI, Remicade