fP - VIP

Synonymer: P-Vasoaktiv intestinal peptid

S - Binjurebark, Ak IgG

Synonymer: S-Binjurebark, Ak IgG, 21-Hydroxylas, S-21-Hydroxylas Ak (IgG), 21OH, 21-OH, Binjurebarks antikroppar

fP - Glukagon

Synonymer:

fS - Pankreaspolypeptid (PP)

Synonymer: P-PP, Neuropeptid

S - Glukoproteinhormon,fri alfa-subenhet

Synonymer: GPH

S - Legionella serologi

Synonymer:

S - Proinsulin

Synonymer:

S - Cancerantigen 72-4

Synonymer: CA 72-4; ca-72-4; Cancerassocierat antigen 72-4

S - Lysozym

Synonymer:

B - Lkc- SLCO1B1,genotyp(DNA)

Synonymer: Statinbehandling; DNA; SLCO1B1; Pt(Lkc)- SLCO1B1, genotyp

B - Gilberts Syndrom (Lkc)- UGT1A1, genotyp,DNA

Synonymer: UGT1A1, DNA, Statiner, Pt(Lkc)- UGT1A1, genotyp, Gilberts syndrom

Pt(Lkc) - Cytokrom P450 2C19, genotyp (mefenytoinhydroxila

Synonymer: genotypning

Pt(Lkc) - Cytokrom P450 2D6, genotyp (debrisokinhydroxilas

Synonymer: genotypning

Pt(Lkc) - N-Acetyltransferas 2, genotyp [NAT2]

Synonymer: