B - Chimerism

Synonymer:

B - JAK2

Synonymer: Mutationsanalys, JAK2 mutationsanalys, Januskinas 2

B - BCR/ABL

Synonymer: BCR-ABL-transkript, Philadelphia-t(9;22), PCR, Translokation9;22, Philadelphiakromosom, KML

Bm - BCR/ABL

Synonymer: BCR-ABL-transkript, Philadelphia-t(9;22), PCR, KML

B - JAK2 exon12 mutationsanalys

Synonymer: JAK2 exon 12 mutation