Csv-Spektrofotometer Albumin Laktat Celler Hjärnblödning

Publicerad: 2023-11-16 20:45 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska

Analysen avser Csv-Spektrofotometri Albumin Laktat Celler (Vid Subaraknoidalblödning)

För uteslutande av stickblödning tag 3 rör +1 rör för spektrofotometri. Vid stickblödning bör den första mL kasseras.
OBS!
Rören får inte hällas ihop i efterhand.

I Cosmic skall endast en remiss beställas. 4 identiska etiketter skrivs ut automatiskt (samma lid.nr). OBS! Märk varje rör med etikett och ange provtagningsordning med märkpenna (prov1, prov 2, prov 3, prov 4). Gäller även kemiremiss (art.nr 6299).

Fyll samtliga rör helt och förslut direkt med skruvlock för undvikande av falskt positiva fynd vid spektrofotometri (luft kan påverka).

OBS!
Tag samtidigt venöst prov för analys av P-Bilirubin,totalt. Undantag är om prov för P-Bilirubin.totalt redan tagis inom samma dygn.
Tidpunkt för provtagning skall anges.

Provet lämnas omedelbart och personligen på laboratoriet i mörk/ogenomskinlig transporthylsa inom 30 minuter. Skicka ej i rörpost.
Se mer info under med.bakgrund.

Vidare handhavande för klinisk kemi laboratoriet i Oskarshamn finns under intern info.

Analysval och rörtyper vid lumbalpunktion (likvorprovtagning)


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
Csv-Bilirubin
Csv-Oxyhemoglobin
Csv-Utseende före centrifugering
Csv-Utseende efter centrifugering
Csv-Erytrocyter prov 1
Csv-Erytrocyter prov 2
Csv-Erytrocyter prov 3
Csv-Leukocyter totalt
Csv-Leukocyter poly
Csv-Leukocyter mono
Csv-Albumin
Csv-Laktat

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

338,00kr (internt),412,36kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Information hämtad från (dokument):

Celler (Csv-), Sysmex XN-1000, Dok-ID:179033 Spektrofotometri, (Csv-), Lambda35 UV/Visible Spectrophotometer Dok-ID:179161     Version: 2.0 & 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Sp-Spektrofotometri kan även liknas vid en pigmentanalys. Vid blödningar inom CNS till
subarachnoidalrummet kan man se rödrödfärgning (erytrokromi), gulfärgning (xantokromi) eller svag brunfärgning av spinalvätska (likvor).
Erytrokromi visar oxyhemoglobin, xantokromi ger höga proteinhalter samt bilirubin och
brunfärgad spinalvätska talar för methemoglobin.
Förutom vid blödningar kan en gulfärgning av spinalvätska även ses vid grav
blodhjärnbarriärskada på grund av ökade proteinmängder och vid hyperbilirubinemi med ökade
halter av bilirubin även i spinalvätska, som inte är ovanligt hos spädbarn.
Vid stickblödning absorberar spinalvätska, efter centrifugering av erytrocyterna, mycket små
mängder ljus. Om provet inte centrifugerats börjar erytrocyterna att hemolysera i spinalvätska.
Detta beror antagligen på att proteinhalten är lägre i spinalvätska än i plasma.
Efter en inkraniell blödning ser man en rödfärgning av spinalvätska och en absorbanstopp vid
motsvarande oxihemoglobin vid 415, samt mindre toppar vid 540 och 576 nm.
Vid stickblödning blir spinalvätskan klar och ofärgad efter centrifugering av blodkropparna, om
den utföres i tid - inom ca 30 minuter, och någon absorbanstopp erhålles ej. I annat fall kan falskt
förhöjda oxihemoglobintoppar erhållas.

Vid intrakraniell blödning till subarachnoidalrummet sker begynnande hemolys av de röda
blodkropparna inom de närmaste timmarna efter blödningens debut. Därvid frigörs
oxihemoglobin, vars koncentration som regel når maximum inom två dagar för att sedan gradvis
sjunka. Fem dagar efter en engångsblödning är hemolysen vanligtvis fullständig.

Oxihemoglobin omvandlas till bilirubin och kan påvisas efter ca 9-15 timmars duration av
blödningen (det brukar vanligen anges efter 12 timmar). Omvandlingen sker med hjälp av
enzymet hemoxygenas i cellerna i hjärnhinnorna och i makrofager, vilket ger en gulfärgning av
spinalvätska. En ren bilirubintopp kan iakttagas ca 6 dagar efter en blödning. Bilirubin har sin
absorbanstopp vid 455 nm, men mäts vid 476 nm.
Senare i förloppet 5 - 10 dagar efter blödningen sker oxidation av hemoglobin även till
methemoglobin. Methemoglobin har absorptionsmaximum vid 406 nm (1).

Bedömning
Normal cerebrospinalvätska är klar, färglös, utan erytrocyter och ger inga
absorbanstoppar.
Oxihemoglobin har absorbansmaximum vid 415 nm samt mindre toppar vid 540 och 576 nm och
kan ses redan 2 - 4 timmar efter en blödning (färsk inkranial blödning) med maximum efter 1 - 2
dygn.
Stickblödning, även en liten blödning som inte syns i ett klart och ofärgat prov i samband med
provtagning, visar exakt samma bild som 1 - 2 dagars subaraknoidalblödning om provet stått ocentrifugerat för länge efter provtagningen
Bilirubin: ses vid 455 nm. Uppträder efter ca 9 - 15
timmar med maximum efter 2 - 3 dygn och kan kvarstå 5 - 10 dagar.
Methemoglobin: påvisas med absorbansmaximum vid 406 nm. Även en mindre topp vid 630
nm kan ses senare i förloppet, ca 10 - 15 dagar efter blödningen.
Oxyhemoglobin som påvisas utan bilirubin är svårbedömt. Oxyhemoglobin kan bildas både
vid blödning och vid in vitro hemolys. I de flesta fall av subarachnoidalblödning påvisas både
oxyhemoglobin och bilirubin samtidigt. Bilirubin som påvisas utan oxyhemoglobin kan ses
andra veckan efter blödningsdebuten men är ovanligt under den första veckan. Vid tolkning av
spektrofotometri bör en sammanvägd bedömning göras utifrån klinisk information (ålder, kön,
symptomtyp och duration, frågeställning mm) tillsammans med cellräkningsfynd och övriga
analyser.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Om provet skickas från Oskarshamn
Om prov inkommer till Oskarshamn ska laboratoriet ringa ner till remitterande avdelning för att fråga om behov av akuttransport föreligger.
Laboratoriet ska informera när rutintransporterna går och om transport ej kan vänta på rutintransporten ska laboratoriet beställa akuttransport av provet.

Spektrofotmetri:
Använd sista röret till spektrofotmetri. Centrifugeras inom 30 min. G-tal 1500 i 10 min. Hälls sedan av.
Csv-Oxihemoglobin och Csv-Bilirubin är efter centrifugering hållbart minst 7 dygn i kylskåpstemp.
Lägg till preliminärt svar som svarskommentar. Bedömning av spektrofotometri som inte är klart negativ ska alltid ske av laboratorieläkare som lämnar definitivt slutsvar.Lägg utskrivna kurvor hos sektionsledaren.
OBS! Kontrollera om prov för P-Bilirubin totalt tagits inom samma dygn.
Cellräkning, Albumin och Laktat:

Csv-Celler skall analyseras inom 1h.
Csv-Leukocyter skall räknas på sista röret.
Csv-Erytrocyter: Räkning på samtliga rör kan skilja en stickblödning från en intrakraniell blödning.
Före analys av Albumin ska rören centrifugeras. G-tal 1500 i 10 min.
OBS! Rören får aldrig hällas ihop.
Albumin kan förvaras upp till 3 dygn i kylskåpstemp. Laktat ska analyseras inom 30 minuter.
Centrifugerad, avskiljd cerebrospinalvätska förvaras 1 vecka i kylskåpstemp. för eventuell tilläggsbeställning.

Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.