Csv-Proteiner fraktionerade

Publicerad: 2024-01-03 14:20 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska
I Cosmic beställs denna analys i flik ”Profil” i modul ”Beställning provbunden”
Tag minst 2 mL cerebrospinalvätska.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Ange frågeställning och diagnos.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa.
OBS!
Tag samtidigt venblod för S- M-komponent och S-Albumin i ett vakuumrör 5 mL, guldgul propp, SST-gel, artnr 3197.
Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Medicinskt utlåtande ingår i analyssvaret


För mer information se analyser som ingår i gruppen.
Csv-Albumin, nef Proteiner frakt
Csv-IgG
Csv-IgG Syntesindex
Csv/S-Albumin kvot
Vid analys av Csv-Proteiner fraktionerade utförs även nedan, för dessa analyser krävs 1 SST-rör, se text.
S-M-Komponent
S-Albumin, nef

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Hantering:

För Csv-rör gäller: Förvaras ocentrifugerat i kylskåp fram till analys
För SST-rör gäller:
Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Utförare:

Analysfrekvens:

En gång i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

415,00kr (internt),506,30kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Se respektive analys

Information hämtad från (dokument):

IgG-frakt-p-csv2037-K, Dok-ID:179082     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

För att upprätthålla en konstant miljö för nervcellerna i centrala nerv-
systemet (CNS) har hjärnans kapillärer en kraftigt minskad genomsläpplighet jämfört med
kapillärer i andra organ, vilket brukar refereras till som ”blod-hjärn-barriären”. P g a
barriärens filterfunktion uppstår en gradient mellan plasma och spinalvätska. Som mått på
denna koncentrationsgradient används albumin. Ju mer uttalad barriärskadan är, ju mer börjar
sammansättningen av proteiner i spinalvätska likna plasmas.
Vid kroniska inflammatoriska processer i CNS svarar immunsystemet med att producera
antikroppar lokalt inom nervsystemet vilket fått beteckningen intratekal
immunglobulinproduktion. Vid kvantitativ bestämning av intratekal
immunglobulinproduktion måste man ta hänsyn till om en ökad immunglobulinnivå i likvor
verkligen är orsakad av en ökad bildning av immunglobuliner i CNS eller om den beror på en
ökad övervandring av immunglobuliner från plasma. Därför räknar man ut IgG index som
bygger på förhållandet mellan IgG-kvoten och albuminkvoten.

En kvalitativ metod att upptäcka en intratekal immunglobulinproduktion är att bestämma
förekomsten av oligoklonala band i likvor. Oligoklonala band består av
immunglobulinmolekyler med likartade egenskaper, producerade av ett litet antal cellkloner
av lymfocyter. Förekommer oligklonala band eller M-komponent i plasma kommer dessa att
passera över till likvor via blod-hjärnbarriären. Därför är ett kriterium för ”intratekal
immunglobulinproduktion” att oligoklonala band endast förekommer i likvor(1).

Bedömning

Förekomst av minst två oligoklonala IgG-band i isofokuserad spinal­vätska talar för intratekal
IgG-syntes. Om identiska mönster av oligoklonala band förekommer i plasma och
spinalvätska tyder detta på systemsjukdom, t ex M-komponent. Intratekal IgG-syntes
förekommer bl a vid kroniska infektioner (virus, borrelios, TBC och lues) och
demyeliniserande sjukdomar (MS).

Referenser

1 Ganrot PO, Grubb A, Stenflo J. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 7:e uppl. 1997:343-55.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta cerebrospinalvätskemängd 300 µL. Centrifugeras av proteinlab före analys.
Minsta serummängd 300 µL.
Medicinskt utlåtande ingår i analyssvaret.
Cerebrospinalvätska kan efter analys förvaras upp till 14 dygn i kylskåpstemp.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.