Pt-FIB-4

Publicerad: 2024-06-20 11:04 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Analysen är en beräknad parameter utifrån ASAT, ALAT, TPK och ålder.
Var vänligen se under varje enskild analys för att se anvisningar inför provtagning.

Vid beställning i Cosmic hittas analysen under Klinisk kemi --> Beställning provbunden --> Profil

Vid beräkning av FIB-4 ingår dessa analyser
P-ASAT(Aspartataminotransferas)
P-ALAT(Alaninaminotransferas)
B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)

Hantering:

Se under respektive analys.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0-35 årSaknas/Beräknas ej
36-64 år<1,3: Låg risk
1,30-2,67: Intermediär risk för avancerad leverfibros
> 2,67: Hög risk
>64 år < 2,00: Låg risk
2,00-2,67: Intermediär risk för avancerad leverfibros
> 2,67: Hög risk

Information hämtad från (dokument):

FIB-4 (Pt-), Cobas Pro/Pure och Sysmex XN/9100, Dok-ID:231834     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

FIB-4 är en beräknad parameter som baseras på ASAT, ALAT, TPK och ålder.
Denna score kategoriserar risken för att patienten ska ha avancerad fibros (stadium 3-4) i lågrisk, intermediär risk och hög risk. Fördelen med FIB-4 är att den har ett högt negativt prediktivt värde, vilket innebär att patienter som klassificeras som lågrisk har mycket låg risk att ha avancerad fibros. Däremot är det positiva prediktiva värdet sämre, vilket innebär att det vid intermediär eller hög risk inte är säkert att avancerad fibros föreligger. Osäkerheten blir ännu högre när poängsystemen används i populationer med låg förekomst av avancerad fibros, till exempel inom primärvård. Denna score har även en låg tillförlitlighet på personer under 35 år, och där bör alternativa metoder användas, som elastografi. Observera också att ålder påverkar scoren i hög grad, varför andra gränser används för personer ≥65 år. (1, 2, 3, 4)
Bedömning

Tolkning av FIB-4 kategoriserar risken för att individen har avancerad leverfibros (stadium 3-4). Låga värden kan med en god sannolikhet utesluta förekomst av avancerad leverfibros, medan höga värden har en sämre träffsäkerhet för att bekräfta förekomst av avancerad leverfibros, varför ytterligare diagnostik behövs hos dessa.
Detta hjälpmedel är ett kompletterande instrument som inte ersätter klinisk bedömning.
FIB-4 är otillförlitligt hos yngre personer (≤35 år) och därför levereras inte FIB-4-score på dessa patienter (1, 2, 4). FIB-4 är även otillförlitligt vid akut leverskada. Andra orsaker till påverkade prover (t.ex. nylig träning) måste uteslutas.
Refrenser

1. Hagström H, Cederborg A, Ekstedt M, Vessby J, Önnerhag K. Nationell riktlinje för utredning och handläggning av metabolt associerad steatotisk leversjukdom (MASLD, tidigare NAFLD). Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse; 2020. Översyn 2023-11-26 [citerad 2024-04-10]. Hämtad från:
2. Duvetorp A, Osmancevic A, Stymne B, Enerback C, Lysell J, Talme T, Sarnhult T Svensson Å. SSDV:s behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av
psoriasis (2023-10-25).
3. Sterling RK, Lissen E, Clumeck N, Sola R, Correa MC, Montaner J, et al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis in patients with HIV/HCV coinfection. Hepatology. 2006;43(6):1317-1325.
4. McPherson S, Hardy T, Dufour JF, et al. Age as a Confounding Factor for the Accurate Non-Invasive Diagnosis of Advanced NAFLD Fibrosis. Am J Gastroenterol 2017;112:740-751.