B-Trombocyter,partikelkoncentration(B-TPK)

Publicerad: 2023-12-20 14:27 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod.

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Vid Pseudotrombocytopeni:
EDTA som används som antikoagulans kan i vissa fall ge upphov till pseudotrombocytopeni. Svar anges då som aggregat. För att få svar på trombocyter: Tag samtidigt både EDTA-rör och Na-citratrör 5 mL med ljusblå-svart propp( art.nr.2414) och skicka med remiss/provtag.underlag med denna frågeställning.
alternativt
beställ kapillärt taget prov i Stromatollösning (utförs av laboratoriet).

Ingår i paket
B-Blodstatus (Hb, Epk, Evf, MCV, MCH, Tpk, Lpk)

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp. upp till 2 dygn.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

12,00kr (internt),14,64kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
14 dagar220-420 10e9/L140-450 10e9/L
30 dagar250-590 10e9/L280-570 10e9/L
60 dagar230-560 10e9/L330-600 10e9/L
180 dagar240-530 10e9/L250-580 10e9/L
10 år210-590 10e9/L210-590 10e9/L
17 år190-460 10e9/L190-460 10e9/L
>17 år140-350 10e9/L160-390 10e9/L

Information hämtad från (dokument):

TPK-A2020, Dok-ID:179172     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Trombocyter bildas i benmärgen genom att megakaryocyternas cytoplasma delas upp i ett stort antal mindre fragment, vart och ett omgivet av ett cellmembran. Den s k primära hemostasen är beroende av ett tillräckligt antal funktionsdugliga trombocyter. Trombocyterna aktiveras vid vävnadsskada via en uppsättning funktionellt viktiga receptorer och frisätter därvid innehåll i granula som vidare bidrar till trombocyternas adhesion och aggregation.
Bestämning av trombocytkoncentrationen är en viktig undersökning vid utredning av såväl nedsatt produktion som vid ökad förbrukning eller ändrad fördelning av trombocyter. Nedsatt produktion ses framför allt vid olika benmärgssjukdomar men även vid cytostatikabehandling och dessutom vid tillförsel av vissa andra läkemedel. Ökad destruktion av trombocyter kan ses bl a vid en immunologiskt betingad ökad nedbrytning av olika orsaker. Dessutom ses en ökad förbrukning av trombocyter i s k disseminerad intravaskulär koagulation. Vid mjältförstoring ses ändrad fördelning av trombocyter som då vid högre utsträckning än normalt lagras i den patologiskt förstorade mjälten. Ökad blödningsbenägenhet kan ses vid trombocytkoncentrationer under 50 x 10 9/L, men den kliniska bilden beror även mycket på hur väl fungerande trombocyter patienten har. S k pseudotrombocytopeni, falskt låga värden, kan ses vid agglutination av trombocyter in vitro, vanligtvis vid provtagning med EDTA-rör. Ökat antal trombocyter kan förekomma som en reaktion på trauma eller inflammatoriska tillstånd (trombocytos) men även som ett led i s k myeloproliferativa syndrom (trombocytemi). Vid en variant kallad essentiell trombocytemi kan mycket höga värden (>1000 x 10 9/L) ses. Sammanfattningsvis är räkning av trombocytantalet en viktig undersöning vid alla oklara hematologiska sjukdomstillstånd och vid ökad blödningsbenägenhet.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd 250µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.

För att utesluta Pseudotrombocytopeni:
Resultat <100x10e9/L kontrolleras med manuell teknik, om ej tidigare känd. Lägg till ”Manuellt kontrollerad” under analyskommentar.
Granska alla trombocyter med värden under 100x10e9/L i mikroskop efter förekomst av trombocytaggregat.

Pseudotrombocytopeni: EDTA som används som antikoagulans kan i vissa fall ge upphov till pseudotrombocytopeni. I dessa fall används citratblod alternativt kapillärt taget prov direkt i Stromatollösning
Se Bilaga1 till B-Trombocyter, partikelkoncentration "Pseudotrombocytopeni"

Metodbeskrivningar i Kvalman