U-Protein HC

Publicerad: 2023-05-17 19:13 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin, dygnsmängd utan tillsats.
Ingår i tU-Njurstatus
På remissen skall följande anges: Urinmängd och uppsamlingstid.

Handhavande urinsamling:

Blåsan töms, ex kl 08:00. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t o m kl 08:00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna urin medtags.
Som regel förvaras urinen vid 2-8 °C under samlingen. Transporteras därefter snarast till laboratoriet.

OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Minst 11 mL av väl blandad urin insändes till laboratoriet i 1 rör art.nr.102308 .Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
OBS! Prov får ej frysas.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas mg/L

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Protein HC, också benämnt alfa-1-mikroglobulin, har en molekylvikt på omkring 27 kDa och produceras i levern. I plasma finns protein Hc dels i fri form, dels i komplexform, varav HC-IgA dominerar. Det fria protein HC elimineras genom glomerulär filtration med åtföljande tubulär reabsorption och nedbrytning. De proximala tubuluscellerna kan exempelvis skadas av tungmetaller eller läkemedel (cyklosporin, cytostatika, aminogloykosider) varvid deras förmåga att reabsorbera fritt protein HC från primärurinen snabbt minskar och därmed U-Protein HC ökar. Koncentrationen av protein HC i urin kan också öka vid andra hereditära njursjukdomar samt vid glomerulonefrit, diabetes och pyelonefrit. Protein HC i urin kan besvaras i mg/L men också relateras till kreatinin i likhet med övriga urinproteiner. Sammanfattningsvis är en ökad koncentration av protein HC i urin respektive ökad U-Protein HC/U-Kreatinin kvot en lämplig generell indikator på tubulär skada (1).
Bedömning

Ökad utsöndring av protein HC i urin är en tidig och pålitlig indikator för tubulusskada. För att avgöra om en skada på tubulus är reversibel respektive irreversibel rekommenderas upprepade analyser av protein HC i urin. Förutom vid specifika tubulära njurskador ökar koncentrationen av protein HC i urin vid nedsättning av den glomerulära filtrationen på mer än 30 % (1).

Referenser 1. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E (red). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. 2012:513.

Fördjupad beskrivning av "Tolkningsguide Proteinanalyser"

>

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta urinmängd 11 mL.
Urinprov centrifugeras före analys.
OBS! Prov får ej frysas.