B-Leukocyter, partikelkoncentration(B-LPK)

Publicerad: 2023-12-20 13:38 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Ingår i paket
B-Blodstatus (Hb, Epk, Evf, MCV, MCH, Tpk, Lpk)

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
EDTA-rör/venöst: Hållbart 24 timmar i rumstemperatur, 2 dygn i 2 - 8°C.
EDTA-mikrotainerrör/kapillärt: Hållbart 8 timmar i 2 - 8°C.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

13,00kr (internt),15,86kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
1 dagar9,0-30,0 10e9/L
6 dagar5,0-25,0 10e9/L
30 dagar5,0-20,0 10e9/L
90 dagar6,0-18,0 10e9/L
180 dagar6,0-16,0 10e9/L
8 år3,5-14,0 10e9/L
17 år4,1-12,0 10e9/L
>17 år3,5-8,8 10e9/L

Information hämtad från (dokument):

Leukocyter, partikelkoncentration (B-) Sysmex XN-9100, Dok-ID:179121     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och indikation
Leukocyterna utgörs av granulocyter (neutrofila, eosinofila och basofila), monocyter och lymfocyter. Bildningen av granulocyter och monocyter sker i benmärgen. Lymfocyter bildas förutom i benmärgen även i lymfatiska vävnader. De två dominerande leukocyttyperna, neutrofila granulocyter och lymfocyter utgör skilda organsystem med separat reglering, distribution och reaktion vid sjukliga tillstånd.
Låga värden (leukopeni) innebär oftast sänkt antal neutrofila granulocyter. Leukopeni ses regelmässigt i samband med cytostatikabehandling.
Höga värden (leukocytos) är ett vanligt fynd vid till exempel inflammatorisk reaktion och då beror största delen av ökningen på en ökning av neutrofila granulocyter. Vid svåra infektioner, sepsis, men även vid benmärgsmetastaser kan man se mycket kraftig ökning av antalet neutrofila granulocyter (leukemoid reaktion). Vid leukemi kan antalet B-Leukocyter vara såväl höga som normala och låga, beroende på typ av sjukdom, medicinsk behandling, etc. (1).
Bedömning

Leukocytos innebär i regel en ökning av antalet neutrofila granulocyter, neutrofili. Detta är ofta ett ospecifikt tecken på inflammatorisk reaktion och vanligen proportionell mot det inflammatoriska tillståndets utbredning och aktivitet.
Vid kroniska leukemier ses vanligen mycket höga värden på B-Leukocyter.
Neutropeni, brist på neutrofila granulocyter respektive agranulocytos är vanligen tecken på benmärgsskada med nedsatt leukocytproduktion p.g.a. benmärgstoxicitet orsakad av exempelvis läkemedel (1).
Litteraturreferenser

1. Nilsson-Ehle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 10:e uppl. 2018.×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kapillärprov, minsta blodmängd 250µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.