U-Pneumokock antigen

Publicerad: 2015-06-11 13:28 av Ingela Lagström
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Snabbtest för U-Pneumokock antigen inom slutenvården.
Tag minst 1 mL urin.
Ange sjukdomsduration, misstänkt infektionsfokus, tid och telefonnummer på remissen.
Prov avseende snabbtest lämnas snarast i transporthylsa till avd för Klinisk Kemi.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Prov kan förvaras upp till 24 h i rumstemperatur (15-30°C).
Prov kan förvaras upp till 14 dagar i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

324,00kr (internt),395,28kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat
×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund:
Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) är en vanlig orsak till otit, sinuit, pneumoni och även septikemi och meningit. Prover för odling ska alltid tas vid misstanke om pneumokockpneumoni, pneumokockseptikemi eller pneumokockmeningit. Odlingsdiagnostiken möjliggör resistensbestämning men tar alltid minst ett dygn i anspråk och känsligheten kan vara låg fram för allt vid pneumokockpneumoni. Fördelen med antigenpåvisning i urin är att testet kan utföras snabbt. Analysen rekommenderas vid allvarlig pneumoni enligt infektionsläkarföreningens vårdprogram för samhällsförvärvade pneumonier hos vuxna www.infektion.net
Svar och bedömning:
Immunkromatografisk metod utan föregående koncentrering används. Positiva analyssvar telefonbesvaras.
Pneumokockpneumoni: (enligt infektionsläkarföreningen): Ett negativt test utesluter inte aktuell pneumokockpneumoni men specificiteten hos vuxna är god. En ev. antigenpositivitet kommer tidigt i sjukdomsförloppet.
Pneumokockmeningit: (enligt tillverkaren): Pneumokockantigentest på likvor har god sensitivitet (97% (29/30)) och specificitet 99% ((357/360)) vid jämförelse mot odling av likvor. Observera dock att antigentest på urin har otillräcklig sensitivitet vid meningitfrågeställning!
Observera att testet är svårt att använda på små barn eftersom pneumokock-bärarskap i nasopharynx (som är mycket vanligt hos förskolebarn) ger positivt urin-antigen-test hos ca 10% av bärarna. Pneumokockvaccination kan ge falskt positivt test upp till 5 dagar efter vaccinationen.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov skall rumstemperas till 15-30°C innan analysen utförs.
Testet skall utföras i dragskåp.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.
Positiva analyssvar telefonbesvaras.