U-Legionella antigen

Publicerad: 2024-01-04 14:17 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Snabbtest för U-Legionella antigen inom slutenvården.
Tag minst 4 mL urin.
Om KEMI remiss används ange sjukdomsduration, tid och telefonnummer på remissen.


Ingår i paket
U-Legionella/Pneumokock paket (U-pneumokock antigen, U-legionella antigen)

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Prov kan förvaras upp till 24 h i rumstemperatur (15-30°C).
Prov kan förvaras upp till 7 dagar i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

429,00kr (internt),523,38kr (externt)

Information hämtad från (dokument):

Legionella-antigen (U-), Pneumokock-antigen (Csv-/U-), Dok-ID:179146     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

ImmuView® urinantigentest för S. pneumoniae och L. pneumophila är
avsett för att diagnostisera infektion med Streptococcus (S.) pneumoniae och Legionella (L.) pneumophila genom detektion av antigener i urin mot S. pneumoniae eller L. pneumophila (främst serogrupp 1) eller både och. Analysen är vidare avsedd för att diagnostisera infektion med S. pneumoniae genom detektion av antigener mot S. pneumoniae i cerebrospinalvätska (CSF). Testet är ett lateral flow-test, även kallat immunkromatografisk lateral flow-analys.

Legionella kan ge allvarlig pneumoni som kräver särskild antibiotikabehandling och som därför är viktig att diagnostisera. Antigentest i urin är en viktig del av diagnostiken men även PCR på sputum eller BAL och serologi är viktiga. Endast arten Legionella pneumophila kan diagnostiseras med urinantigentestet och det är känsligast för serogrupp 1.

Svar och bedömning:
Positiva analyssvar telefonbesvaras. Legionellainfektion är anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.
Fördelen med antigenpåvisning i urin är att testet kan utföras snabbt och enkelt tidigt i infektionsförloppet. Testet kan detektera flera serogrupper än Legionella pneumophila serogrupp 1, men vissa serogrupper och andra legionella-arter detekteras inte. Positivt antigentest i urin kan dock kvarstå ända upp till ett år efter infektion.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov skall rumstemperas till 15-30°C innan analys utförs.
Testet skall utföras i dragskåp.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.
OBS Positiva resultat (påvisat) skall telefonbesvaras. Skriv in kommentar K083 smittskydd) i Flexlab. Tag ut en kopia på svaret. Kopian lämnas till sektionsledaren för smittskyddsanmälan.
OBS!Provet sparas i frys