U-Legionella antigen

Publicerad: 2020-02-20 15:47 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Snabbtest för U-Legionella antigen inom slutenvården.
Tag minst 4 mL urin.
Ange sjukdomsduration, tid och telefonnummer på remissen.
Prov avseende snabbtest lämnas snarast i transporthylsa till Klinisk Kemi och transfusionsmedicin.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Prov kan förvaras upp till 24 h i rumstemperatur (15-30°C).
Prov kan förvaras upp till 7 dagar i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

429,00kr (internt),523,38kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat
×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund:
Pneumoni orsakad av Legionella är en svår diagnos. Flera olika metoder bör användas. Analysen rekommenderas vid allvarlig pneumoni enligt infektionsläkarföreningens vårdprogram för samhällsförvärvade pneumonier hos vuxna www.infektion.net

Svar och bedömning:
Positiva analyssvar telefonbesvaras. Legionellainfektion är anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.
Fördelen med antigenpåvisning i urin är att testet kan utföras snabbt och enkelt tidigt i infektionsförloppet. Nackdelen är att endast Legionella pneumophila serogrupp 1 kan detekteras, i västerländska material orsakar denna typ ca 70 % av de diagnostiserade Legionella-infektionerna. Antigen i urin kan ibland detekteras redan tre dagar efter insjuknandet, de högsta antigennivåerna (dvs. då testet har som störst känslighet) är dock 10-12 dagar efter insjuknandet. Vid svår sjukdom med Legionella pneumophila serovar 1 är känsligheten 88-100% jämfört med odling och serologi. (Yzerman et al JCM 2002). Specificiteten är enligt tillverkaren god (ca 95%). Positivt antigentest i urin kan dock kvarstå ända upp till ett år efter infektion.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov skall rumstemperas till 15-30°C innan analys utförs.
Testet skall utföras i dragskåp.
Prov kan förvaras upp till 24 h i rumstemperatur (15-30°C).
Prov kan förvaras upp till 7 dagar i kylskåpstemp.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.
OBS Positiva resultat (påvisat) skall telefonbesvaras. Skriv in kommentar K083 smittskydd) i Flexlab. Tag ut 2 kopior på svaret. Kopiorna lämnas till sektionsledaren för smittskyddsanmälan.
OBS!Provet sparas i frys