Ery-MCH

Publicerad: 2024-03-07 14:03 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

Blodprov bör om möjligt tas sedan patienten vilat sittande i 15 min.
Vid upprepad provtagning är det viktigt att provtagningsbetingelserna hålls så konstanta som möjligt.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Om venös provtagning ej kan utföras kan provet tagas kapillärt.
Vid kapillär provtagning används rör microtainer EDTA art.nr. 5112.Tag minst 250 µL och fyll ej röret över markeringen för 500 uL.
Vid venös provtagning är minsta fyllnadsmängd i EDTA-röret 1 ml.

Ingår i paket
B-Blodstatus (Hb, Epk, Evf, MCV, MCH, Tpk, Lpk)

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Helblod kan förvaras i kylskåpstemp. upp till 2 dygn.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<14 dagar31-36 pg31-36 pg
<30 dagar30-34 pg30-35 pg
<60 dagar28-32 pg28-32 pg
<180 dagar24-29 pg24-30 pg
<17 år25-31 pg25-31 pg
>17 år27-33 pg27-33 pg

Information hämtad från (dokument):

MCV, MCH, MCHC (B-Mean cell volume, mean cell hemoglobin, mean cell hemoglobin concentration), XN-9100/1000, Dok-ID:217362     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
De egenskaper man bedömer hos erytrocyterna är dess medelvolym (Ery-MCV, mean cell volume), medelhemoglobininnehåll (Ery-MCH, mean cell hemoglobin) och medelhemoglobinkoncentration (Ery, MCHC, mean cell hemoglobin concentration).
Erytrocytindices används vid utredning av orsaker till anemi och vid misstanke om störning i erytropoesen trots normalt Hb. När man fått utgångsvärden kan man följa förloppet på kort sikt med enbart hemoglobinbestämning eftersom påtagliga förändringar av Ery-MCV och Ery-MCH först uppträder när större delen av erytrocyterna bytts ut, dvs efter 1,5-2 månader. (1).

Bedömning

Ery-MCV värdet ger en indelning i makro-, normo- och mikrocytära anemier. Avvikelsen från ett normalt MCV återspeglar störningar i erytropoesen och/eller hemoglobinsyntesen. Högt MCV kan bland annat ses vid brist på folat och/eller vitamin B12, samt är ett vanligt fynd vid alkoholmissbruk. Lågt MCV är regel vid järnbrist men ses även vid s.k. sekundär anemi och vid thalassemier.
Korrelationen mellan Ery-MCV och Ery-MCH är mycket hög och ur praktisk synpunkt torde dessa båda parametrar ge samma information. Ery-MCV har kort hållbarhet eftersom erytrocyterna sväller i förvaring så är det oftast bättre att använda Ery-MCH, som är en stabil parameter. Ery-MCHC delar upp anemierna i normo- och hypokroma former.
Låga värden visar på bristande tillgång av järn. (1)

Refrenser:

1. Berggren Söderlund M, Theodorsson E. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin.10:e uppl. Studentlitteratur AB; 2018, sid 221-222.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Analys av B-Hb och B-EPK erfodras.
Kapillärprov, minsta blodmängd 250µL.
Prov med koagel i röret analyseras ej.