U-Kreatinin

Publicerad: 2021-09-24 12:20 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Urin,
Ingår i tU-Njurstatus och Bence Jones protein
På remissen skall följande anges: Urinmängd och uppsamlingstid.

Handhavande urinsamling:

Blåsan töms, ex kl 08:00. Denna urin kastas. All urin samlas därefter t o m kl 08:00 följande dygn, då patienten åter tömmer blåsan. Denna urin medtags.
Som regel förvaras urinen vid 2-8 °C under samlingen. Transporteras därefter snarast till laboratoriet.

OBS! Ange samlingsperiodens sluttid som provtagningstid.
Minst 11 mL av väl blandad urin insändes till laboratoriet i 1 rör art.nr.102308 .Märk röret med för analysen rätt röretikett (streckkod
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Urin kan förvaras upp till 6 dygn i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Saknas mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund:
Kreatininhalten i urin används för att minimera diuresens inflytande på resultatet vid
mätning av olika substanser i urinprov taget som stickprov. Resultatet presenteras som substans
per mmol kreatinin i urin (t ex vid analys av urinproteiner som albumin och lätta immunglobulinkedjor). Det har konstaterats att
urinutsöndringen av albumin mätt som mg/mmol kreatinin alltid är positivt korrelerad till såväl insjuknande i kardiovaskulär sjukdom som död
Koncentrationen av kreatinin i urin kan också används i samband med missbruksanalyser för att avslöja manipulation
av urinprovet då man genom spädning försöker undvika ett positivt testresultat (ref samt Helander et al Kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtestning.
tU-kreatinin analyseras för att kunna beräkna Pt-kreatininclearance.
Bedömning:
När det gäller missbruksanalys bedöms urinen som utspädd då U-kreatinin < 2,0 mmol/L. Det ska dock observeras
att ett utspätt urinprov inte ska likställas med ett positivt drogtest eftersom det kan finnas andra orsaker än
avsiktlig manipulation till en låg kreatininhalt såsom alkoholintag och rubbningar i ADH-metabolismen


Referenser
1. Ganrot PO, Grubb A, Lindstedt G et al. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin, 9:e uppl. 2012:511-15
2 Helander et al. Kreatininkoncentrationen i urin bör mätas vid drogtester, Läkartidningen nr 24-25 2011 volym 108 sid 1311-14
3 Metodblad Cobas, CREP2, Roche Diagnostics, c701/702, 2012-08 v5 eng.
4. Metodblad Cobas, CREP2, Roche Diagnostics,. c501/502, 2013-07 v11 eng.
5. Cobas 8000 modular analyzer series, Compendium of Background Information, Roche Diagnostics. COBI-CD Version 1.0.
6. Cobas 6000 Användarmanual Cobi-CD, Roche Diagnostics, v 1.0, 2005-10-10.
7 TRACEABILITY and UNCERTAINTY cobas c 501 / c 502 / c 311 / c 701 / c 702 - C.f.a.s. v 7, Feb 2011.

Fördjupas beskrivning av "Tolkningsguide Proteinanalyser"

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta urinmängd 11 mL.
Urinprov centrifugeras före analys.