P-Cystatin C

Publicerad: 2019-08-15 14:43 av Mats Johansson
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.


Mer information om:
Pt-GFR (Cystatin C)

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 26 dygn i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses provet.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

51,00kr (internt),62,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
15 dagarSaknas mg/L
180 dagar0,80-1,6 mg/L
360 dagar0,77-1,1 mg/L
17 år0,63-1,1 mg/L
50 år0,50-1,1 mg/L
>50 år0,70-1,2 mg/L
×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund
Cystatin C har en molekylvikt på 13 kDa och filtreras fritt genom glomeruli. Cystatin C är ett cysteinproteas och produceras av alla kärnförande celler i kroppen. Produktionen är stabil och genen tillhör gruppen housekeeping gener. Cystatin C produktionen påverkas ej av muskelmassa, ålder, kön, inflammation, kost, leverfunktion. Cystatin C filtreras fritt genom njurarna och återresorberas i proximala tubuli där proteinet bryts ner. Plasmakoncentrationen styrs av GFR och Cystatin C är en bättre markör för GFR än kreatinin eller kreatininclearance samlad i rutinsjukvård. Plasmakoncentrationen av Cystatin C är stabil från 1 års ålder och uppåt. Över 50 års ålder minskar njurfunktionen och då stiger också Cystatin C nivåerna .

Ny svarsrutin from 081103 där Cystatin C-beräknad ”Glomerular Filtration Rate” (GFR) inkluderas. För en utförlig bakgrund hänvisas till Svensk Förenings för klinisk kemi konsensusdokument:
Konsensusdokument SFKKBedömning
Plasmakoncentrationen av Cystatin C är en bättre markör för glomerulär filtration än kreatinin, särskilt vid lätt njurfunktionsnedsättning då en ökning av Cystatin C ses innan kreatinin börjar stiga. Då Cystatin C-nivån i stort sett är oberoende av ålder och kön gör denna analys det också lättare att bedöma njurfunktionen hos barn .

Viktigt att notera är att GFR svaras ut som relativt GFR med enheten mL/min/1,73 kvm. För beräkning av absolut GFR inför exempelvis läkemedelsdosering kan man ta hjälp av ett beräkningsprogram, t ex:
Beräkning av absolut GFR

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Plasma kan förvaras upp till 3 mån. i frystemp. -20°C.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.