P-Kreatinin

Publicerad: 2020-01-21 12:57 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.


Mer information om Pt-GFR (Kreatinin). OBS! Om personen <18 år beräknas inte GFR.
Pt-GFR (Kreatinin)

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
7 dagar<97 µmol/L<97 µmol/L
30 dagar<62 µmol/L<62 µmol/L
1 år<45 µmol/L<45 µmol/L
2 år<41 µmol/L<41 µmol/L
4 år<47 µmol/L<47 µmol/L
6 år<52 µmol/L<52 µmol/L
8 år<57 µmol/L<57 µmol/L
10 år<66 µmol/L<66 µmol/L
12 år<78 µmol/L<78 µmol/L
14 år<80 µmol/L<80 µmol/L
>14 år60-105 µmol/L45-90 µmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund

Kreatinin utgör anhydridformer av kreatin, som i den vilande muskeln finns upplagrad som kreatinfosfat. I anslutning till muskelkontraktionen frigörs kreatin. En del av kreatinet omvandlas till kreatinin, en reaktion som är irreversibel in vivo, relativt individkonstant och som inte är relaterad till muskelns aktivitet. Kreatininet utgör hos människan en metabolisk slutprodukt. Plasmakreatininet härstammar till största delen från endogent kreatinin men efter mycket köttrika måltider kan så mycket kreatinin absorberas att plasmanivån kan stiga med upp till30 %.Vid normal plasmanivå utsöndras kreatininet via njurarna genom filtration i glomeruli utan efterföljande reabsorption eller nämnvärd exkretion i tubuli, varför kreatinin är en ofta använd substans för mätning av glomerulusfiltrationen. Då den glomerulära filtrationen avtar, stiger kreatininhalten i plasma. Dock börjar en aktiv renal tubulär exkretion bli märkbar vid plasmakreatinin över 200 (mol/L och ökar med stigande plasmakreatinin liksom diffusionsutbytet till och eliminationen i tarmen.
Referensintervallet bedöms i förhållande till muskelmassans storlek.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 106 µL.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.
Intraosseöst prov accepteras i undantagsfall som provmaterial och utförs som X-analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
OBS! Se larmgränslista.

Metodbeskrivningar i Kvalman