P-Alkoholer (Aceton Etanol Isoprop Metanol)

Publicerad: 2022-06-29 14:32 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod

OBS!
Etanolhaltigt desinfektionsmedel får ej användas vid provtagning. Medel för ytdesinfektion innehåller ofta 40 - 60 % isopropanol.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Avhälld plasma hållbart 7 dygn vid 2 till 8 °C.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

177,00kr (internt),215,94kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Etanol <3 mmol/L
Metanol <1 mmol/L
Aceton <1 mmol/L
Isopropanol <1 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Etanol (etylakohol)
Etanol ingår i öl, vin och sprit men finns även i teknisk sprit (T-röd, T-blå, M-sprit mm). Etanol finns även i handrengöringsmedel, desinficeringsmedel,
rakvatten, parfymer mm. Berusningseffekt anges också ofta i promille. 1 promille etanol = 21,7 mmol/L. Vid akut etanolförgiftning dominerar effekten på
centrala nervsystemet. Känsligheten för etanol visar stora individuella variationer och kroniska alkoholister kan ofta utföra komplicerade aktiviteter vid de
blodalkoholkoncentrationer där en alkoholovan person är starkt vakenhetssänkt. En alkoholovan person får redan vid låga etanolkoncentrationer, 6,5 -
11 mmol/L, en depressiv effekt på de centra i storhjärnan som verkar kontrollerande och hämmande på motoriska och psykiska funktioner. Vid 20-25
mmol/L märks tecken på bristande uppmärksamhet och oförmåga till klara tankeassociationer. Vid 45-60 mmol/L syns tydlig berusning med illamående
och kräkningar som vanliga symtom. Vid 65-90 mmol/L är redlösheten fullständig. Vid 100 mmol/L kan döden inträffa genom andningsförlamning.
Samtidigt intag av vissa läkemedel eller narkotika kan ge kraftigt accentuerad effekt av etanol.
Etanol nedbryts huvudsakligen i levern med en väsentligen konstant men individuell variation hos icke alkoholiserade personer. En normalperson kan
omsätta ca 5-7 g etanol per timme (1,2).

Metanol (metylalkohol, karbinol, träsprit)

Metanol används bl. a. som drivmedel till modellflygplan, bilar och bussar men används även som lösningsmedel och för plasttillverkning.
Metanol kan även ackumuleras i kroppen genom t ex inandning av ångor eller hudkontakt. Metanol är inte toxiskt i sig självt men bildar kraftiga toxiska
metaboliter såsom formaldehyd och myrsyra, vilket orsakar höggradig acidos och skadeverkningar på ögonen.
Den individuella känsligheten för metanol är stor. Samtidig konsumtion av etanol medför en lindring av den toxiska effekten och etanolterapi (glukos
etanol, Apoteket, injektionsvätska 100 mg/mL) är därför accepterat vid metanolförgiftningar. Metanol elimineras 4-5 gånger långsammare ur kroppen än
etanol varför metanolkoncentrationen måste kontrolleras även efter att behandling med etanol avslutats. Även Fomepizol, en
alkoholdehydrogenashämmare som hindrar metanolens oxidation till toxiska substanser, kan ges som antidot. Genom hemodialys kan eliminationen
påskyndas.Metanol är mycket giftigt. En tesked kan orsaka synskador och en enda snaps kan vara letal. Metanolkoncentrationer på 15-30 mmol/L
orsakar allvarliga förgiftningar. Redan vid 5-10 mmol/L kan svåra skador uppstå om inte aktiv behandling sätts in (1,2).

Isopropanol (isopropylalkohol, propanol, 2-propanol)

Förgiftningar med isopropanol förekommer oftast då spolarvätska och förgasarsprit konsumerats i berusningssyfte. Vid förtäring ger den dock inte eufori
utan endast illamående, ledsmärtor och acetonliknande andedräkt. Isopropanol används förutom som spolarvätska även som rengöringsmedel,
lösningsmedel, desinfektionsmedel och finns även i rakvatten, parfymer och denatureringsmedel. Isopropanol ingår ofta i s.k. denaturerad sprit och
används för att göra spriten otjänlig som dryck. Det är en färglös, klar vätska med egenartad acetonliknande spritlukt och brännande smak.
Dödlig dos av isopropanol anges som omkring 200 mL. Individuella variationer förekommer. Omkring 20 mL kan ge symtom. Tolerans för etanol
omfattar också en viss tolerans för isopropanol. Samtidig konsumtion av etanol inverkar på isopropanolens omsättning.
Isopropanolförgiftning orsakar ofta svår gastrit med smärtor, illamående, kräkningar och blödningar. Förgiftningssymtomen kvarstår längre tid än vid
etanolförgiftning, sannolikt beroende på isopropanolens långsammare elimination och den narkotiska effekten hos metaboliten aceton.
Vid massiva förgiftningar är koncentrationen av isopropanol i blodet ofta omkring 20 mmol/L, acetonkoncentrationen når då vanligen en nivå av 15-20
mmol/L. Vid lättare förgiftningar ligger blodkoncentrationen ofta under 5 mmol/L och acetonkoncentrationen vid 2-3 mmol/L.
Isopropanol oxideras till aceton. Eliminationen av isopropanol och metaboliten aceton sker exponentiellt. Plasmahalveringstiden för isopropanol är
omkring 10 timmar och för aceton omkring 20 timmar. Aktiv antidot mot förgiftning med isopropanol saknas (1,2).

Aceton

Analyseras som metabolit till isopropanol. Aceton förekommer också
bl a vid ketos hos diabetiker och efter fasta (1,3).

Referenser:
1. Nilsson-Ehle P, Ganrot PO, Grubb A et al. Laurells klinisk kemi i
praktisk medicin, 8:e uppl. 2003:671-5.
2. Knudsen K. Akuta förgiftningar, Studentlitteratur 2004:135-7, 156-9, 189-92.
3. Kadehjian L. Syva Monitor, 1991:9(4).
4. Agilent Technologies. Blood Alcohol Analysis with the Integrated
Agilent 8697 Headspace Sampler on 8890 GC-Dual FID System.
March 8, 2021.
5. Labmedicin Skåne. Analysportalen; P-Alkoholer. www.analysportalen.labmedicin.skane.se 2021-10-27

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Även serum och EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.

OBS! Vid strul av maskin eller när Kalmar av någon anledning inte kan utföra analyserna, skickas proverna istället till Lund. Beställande enhet ansvarar för beställning av taxi för provtransport till Lund.
Ring och förvarna lab i Lund om prov skall skickas dit.