P-ACTH

Publicerad: 2023-11-10 10:36 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Dygnsvariation(se med.bakgrund)
Tidpunkt för provtagning skall anges.
Patienten skall vila SITTANDE 15 min före provtagning.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.

OBS! Provtagning under pågående ACTH 1-24 behandling rekommenderas ej beroende på negativ inteferens med sandwich-analysen.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min. vid lagring i rumstemperatur.
Avhälld plasma: 8 timmar i rumstemperatur, 18 timmar i 2-8°C, och 10 veckor i ≤ -18 ºC
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Onsdagar

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

65,00kr (internt),79,30kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
1,6-14 pmol/L
Refintervall gäller prov taget på morgonen

Information hämtad från (dokument):

ACTH (P-Kortikotropin) DokID 207534     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Kortikotropin (adrenokortikotropt hormon, ACTH) är ett peptidhormon bestående av 39 aminosyror. ACTH styr sekretionen av kortisol från binjurebarken och har också en trofisk effekt på denna.
ACTH stimuleras via peptidhormonet CRH från hypothalamus. Den normala insöndringen uppvisar en dygnsrytm med maximum på morgonen och minimum omkring midnatt. En rad stimuli, som trauma infektion, hypoglykemi samt fysisk och psykisk stress, kan via centrala mekanismer kraftigt öka kortikotropinutsöndringen. Hormonet har en snabb omsättning i plasma med en halveringstid av biologiskt aktivt kortikotropin på endast några minuter. På grund av de snabba fluktuationerna av kortikotropinkoncentrationen bör prov tas vid flera skilda tidpunkter. Alla former av stress bör undvikas i samband med provtagning. Provet tas vid utredning av binjurebarkssvikt och vid hyperkortisolism (1).
Bedömning

ACTH bedöms oftast tillsammans med S-Kortisol. Förhöjd koncentration av ACTH i plasma förekommer vid primär binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom), ACTH-producerande hypofysadenom och vid ektopisk ACTH-produktion. Sänkta koncentrationer av ACTH ses vid hypofys-/hypotalamusskador, steroidproducerande binjurebarkstumör samt vid steroidbehandling. (1)

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid. 308-318.
2. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys ACTH, 2022-01, V1.0
3. Ellis MJ, Livesey JH, Evans MJ. Hormone stability in human whole blood. Clin biochem 2003;36:109-112

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 150 µL.
OBS! Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Prov som innehåller fällning centrifugeras före analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.