F-Cystor och maskägg

Publicerad: 2023-02-06 18:23 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Faeces

Svara på frågorna i remiss/provtagningsunderlaget, för att vi ska kunna välja optimal metodik.
PCR utförs vid Klinisk Mikrobiologi, Diagnostiskt Centrum.
Mikroskopering utförs vid Avd. för Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Diagnostiskt centrum.
Med PCR-metodik, kan följande agens påvisas: Giardia intestinalis (lamblia, duodenalis), Cryptosporidium parvum och Cryptosporidium hominis och Entamoeba histolytica.
Med mikroskopering påvisas cystor, oocystor och trophozoiter av intestinala protozoer, ägg, masksegment och hela maskar.
Ägg av Enterobius vermicularis, (springmask) påvisas enklast genom tejptest. Se separat anvisning F-Springmask tejptest

Provinsamling Faeces
:
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Lägg förslagsvis lite papper i toaletten (för att samla faeces på) alt. uppsamla faeces i en torr och ren behållare av plast eller glas.
En dryg hasselnötsstor faecesklump tillförs ett speciellt rör med sked och skruvlock samt tillsats av 2 ml SAF-fixativ. Vid mycket lös, rinnande avföring, ta istället 2-3 provskedar faeces.
Efter provtagning kontrollera att skruvlocket sitter på ordentligt. Blanda faecesklumpen med tillsatsen (SAF) och förvara provet stående.
Vid kvarvarande kliniska besvär rekommenderas upprepad provtagning, då många parasiter utsöndras intermittent.
Prov och remiss/provtagningsunderlag lämnas till Klinisk Mikrobiologi för val av metodik.

Provtagning:

Rör plast, med sked + SAF-fixativ
Volym: 7 mL
Tillsats: SAF-fixativ
Artikelnr: 104354
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

Prov förvaras i rumstemp. alt. kylskåpstemperatur innan transport till laboratoriet.

Prov sparas av laboratoriet i 5 dygn för att möjliggöra tilläggsbeställning av mikroskopisk undersökning.
Kontakta Klinisk mikrobiologi för ytterligare information om hantering av tilläggsbeställning.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Klinisk kemi Kalmar
KALMAR

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Två gånger i veckan

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

201,00kr (internt),245,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat

×

Medicinsk Bakgrund

Vid misstanke om gastrointestinal parasitinfektion utförs traditionell faecesmikroskopering och/eller PCR-diagnostik. Provet skickas till Klinisk Mikrobiologi för visare provhantering och ställningstagande till vilken metodik provet ska undersökas med, (ett flödesschema används för denna selektion) -utförs av personal vid Klinisk Mikrobiologi och Klinisk kemi och transfusionsmedicin. För optimal känslighet tas proven i SAF-lösning.

Vid mikroskopering påvisas cystor, oocystor och trophozoitformer av intestinala protozoer som Entamoeba, Giardia, Blastocystis och Cryptosporidium. Ägg av intestinala maskar som Ascaris, Trichuris, hakmask (Ancylostoma, Necator), bandmask (Taenia spp), Schistosoma spp med flera, påvisas också i mikroskopet. Masksegment och hela maskar kan förekomma.
Ägg av Enterobius vermicularis (springmask) påvisas enklast genom tejptest. Se separat anvisning F-Springmask tejptest.

Med modern PCR-metodik, som rekommenderas då parasitorsakad diarré misstänks, kan följande agens påvisas: Giardia intestinalis (lamblia, duodenalis), Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis och Entamoeba histolytica.