F-Hemoglobin

Publicerad: 2020-01-21 12:46 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Provtub med buffert förvaras före provtagning i temp. +2 till +30 °C till angivet utgångsdatum.
Patientförberedelse:

Provtagning skall ej utföras 3 dagar före, under eller efter en menstruationsperiod. Ej heller om patienten lider av blödande hemorrojder eller blod i urinen. Kan ge falskt positva resultat.
Dietföreskrifter är ej nödvändiga.
Alkohol, acetylsalicylsyra tagna i stora doser kan orsaka gastrointestinal irritation som resulterar i slemhinneblödning och bör därför inte intas de närmaste 48 h före provtagning.

Provinsamling Faeces:

1. Lägg föreslagvis lite papper i toaletten(för att samla faeces på) alt.uppsamla faeces direkt på ett toalettpapper eller i en torr och ren behållare av plast eller glas.
2. Skruva av den blå korken på provröret och ta ut medföljande provpinne. Var försiktig och spill inte ut vätskan som finns i röret. Den vita änden ska förbli orörd.
3. Stoppa den blå provpinnens ände på flera olika ställen i faecesprovet(avföringen)
4. Ta bort överflödigt provmaterial från provpinnen genom att försiktigt stryka mot mjukt papper.
5. Sätt tillbaka provpinnen i röret och skruva åt ordentligt.
6. Märk röret med labid/namn och personnummer samt provtagningsdatum.

Prov kan förvaras i rumstemp. upp till 15 dagar efter provtagning.
Provrör lämnas till laboratoriet inom 15 dagar.

Provtagning:

Reagens F-Hb FOB provt.tub


Artikelnr: 2908

Hantering:

Efter faeces tillsats kan prov förvaras i rumstemp. upp till 15 dagar efter provtagning.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

51,00kr (internt),62,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Provet måste anta rumstemp.före analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman