F-Hemoglobin

Publicerad: 2021-04-01 13:31 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

OBS! Fr.o.m 210401 analyseras F-Hb med de nya provrören Actim (se bild). Under April månad kommer det att accepteras både de gamla (F.O.B) samt de nya Actim-rören. Från och med 210501 gäller ENBART de nya F-Hb rören (Actim).

Pr
ovtub med buffert förvaras före provtagning i temp. +2 till +30 °C till angivet utgångsdatum.

Patientförberedelse:

Provtagning skall ej utföras 3 dagar före, under eller efter en menstruationsperiod. Ej heller om patienten lider av blödande hemorrojder eller blod i urinen. Kan ge falskt positva resultat.
Dietföreskrifter är ej nödvändiga.
Alkohol, acetylsalicylsyra tagna i stora doser kan orsaka gastrointestinal irritation som resulterar i slemhinneblödning och bör därför inte intas de närmaste 48 h före provtagning.

Provinsamling Faeces (F.O.B):

1. Lägg föreslagvis lite papper i toaletten(för att samla faeces på) alt.uppsamla faeces direkt på ett toalettpapper eller i en torr och ren behållare av plast eller glas.
2. Skruva av den blå korken på provröret och ta ut medföljande provpinne. Var försiktig och spill inte ut vätskan som finns i röret. Den vita änden ska förbli orörd.
3. Stoppa den blå provpinnens ände på flera olika ställen i faecesprovet(avföringen)
4. Ta bort överflödigt provmaterial från provpinnen genom att försiktigt stryka mot mjukt papper.
5. Sätt tillbaka provpinnen i röret och skruva åt ordentligt.
6. Märk röret med labid/namn och personnummer samt provtagningsdatum.

Prov kan förvaras i rumstemp. upp till 15 dagar efter provtagning.
Provrör lämnas till laboratoriet inom 15 dagar.

Provinsamling Faeces (Actim):

Faecesprovet uppsamlas i en ren torr behållare av plast eller glas, alterna-tivt på en dubbelvikt bit toalettpapper.
1. Skruva bort locket på provburken och ta avföringspinnen som sitter i korken på provburken.
2. Provtagningspinnen har två små fåror i änden. Rotera pinnen på flera ställen i faecesprovet så att båda fårorna fylls. Om provet är flytande, torka av provtagningspinnen på ett toalettpapper innan den sticks in i provet så att fårorna på så sätt kan fyllas med det flytande provet.
3. Torka bort överflödig faeces från provtagningspinnen genom att för-siktigt stryka mot toalettpapper.
4. För in provstickan i provröret med spädningsbuffert genom att trycka stickan genom konen.
5. Skruva fast korken ordentligt och skaka burken så att provet blandas med bufferten.
6. Märk röret med etikett med namn och personnummer, alternativt lab-ID.

Provet är nu klart för test, transport eller förvaring. Provet kan förvaras i temperatur 2-25 ºC i upp till 7 dagar om det ej testas direkt.Provtagning:

F-Hb. Endast Actim kan beställas


Artikelnr: Reagens:6724 Provtag. rör: 2908

Hantering:

Efter faeces tillsats kan prov förvaras i rumstemp. upp till 15 dagar efter provtagning.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

51,00kr (internt),62,22kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Provet måste anta rumstemp.före analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Metodbeskrivningar i Kvalman