P-Troponin T

Publicerad: 2024-02-08 09:55 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör är hållbart 8 timmar i rumstemperatur.
Avhälld plasma är hållbart 24 timmar i 2 - 8 ºC och 12 mån i ≤ -18 ºC.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

50,00kr (internt),61,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<15 ng/L<15 ng/L

Information hämtad från (dokument):

TNT, hs (P-Troponin T, högkänslig) Dok-ID: 197787     Version: 3.1


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund och indikation
Troponin T är en del av troponin-tropomyosin-komplexet i muskelcellerna tillsammans med troponin I och C. Hjärt- och skelettmuskel-troponiner är strukturellt olika, varför metoder specifika för kardiellt Troponin T har kunnat utvecklas. Troponin T i hjärtmuskulatur (kardiellt Troponin T) har en molekylmassa på c:a 37 kDa. Omkring 6-8 % av Troponin T finns fritt i cytoplasman medan resten är strukturellt bundet till myofibrillerna. Efter en hjärtcellsskada frisätts Troponin T såväl i fri form som komplexbundet till Troponin C och I. Det föreligger en stor koncentrationsgradient för Troponin T mellan hjärtmuskelcellen och plasma, vilket ger en hög diagnostisk känslighet för hjärtcellsskada. Troponin T kan med högkänslig metod påvisas i blodet från 1 - 3 timmar efter det att hjärtmuskelskadan har inträtt. Ökningen kan kvarstå 10-14 dagar. Indikationer för bestämning av Troponin T är misstänkt cellskada i hjärtmuskeln vid t.ex. akut hjärtinfarkt (AMI), hjärtsvikt och instabil angina, samt för att mäta infarkters svårighetsgrad. (1, 2, 3)

Bedömning

Till skillnad från myokardinfarkt med ST-förhöjning (STEMI) är diagnosen för myokardinfarkt med icke-ST-förhöjning (NSTEMI) starkt kopplad till Troponin T-nivån.
Diagnoskriterier för akut hjärtinfarkt (AMI) enligt RIKS-HIA med utgångspunkt från troponin T-metoden är (7):
• Minst ett troponinvärde över beslutsgränsen för hjärtinfarkt1 och där upprepade bestämningar med ≥3 timmars intervall visar ett stigande eller sjunkande förlopp med förändring >50 % mellan lägsta och högsta värdet2, och minst ett av följande:
- Typiska symtom: bröstsmärta av ischemisk karaktär >10 minuter eller lungödem utan annan rimlig förklaring;
- EKG förändringar: nya ST-T-förändringar, nytt grenblock eller nytillkommen patologisk Q-våg i minst 2 EKG-avledningar (duration >0,03 sek och >25 % av R-vågs amplitud);
- Bilddiagnostisk bevis för nytillkommen förlust av viabelt myokard eller ny regional väggrörelsestörning;
• Typiska symptom och ST-höjning med avsaknad av möjligheter till fortsatt diagnostik
• Myokardnekros eller koronartrombos vid obduktion med en ålder motsvarande symtom.
Utöver vid hjärtinfarkt kan förhöjda troponin T-värden ses vid myokardit, kardiomyopati, hjärtkontusion, lungemboli, rhabdomyolys, polymyosit, njursvikt och behandling med kardiotoxiska läkemedel. En del patienter kommer med högkänslig troponinmetod att ha kroniskt förhöjda värden, t.ex. många äldre och patienter med hjärtsvikt, stabil angina pectoris, förmaksflimmer, mm. Med högkänsligt Troponin T är det därför viktigt att ställa krav på ett förlopp med stigande eller sjunkande värden vid upprepade troponinmätningar, liksom att hjärtinfarktdiagnosen inte enbart baseras på troponin utan även på kliniska kriterier i enlighet med RIKS-HIA. (1, 2)
1
Beslutsgränsen för den aktuella troponinmetoden definieras som 99:e percentilen hos friska kontroller.
2
Observera att ändringskriteriet för troponinnivån inte behöver strikt uppfyllas hos patienter med minst måttligt stegrade nivåer redan vid första provtagningen.

Litteraturreferenser
1. Laurells Klinisk kem
i i praktisk medicin 10:e uppl. (Teodorsson E, Berggren-Söderlund M, red.), Studentlitteratur 2018, sid. 435-450
2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 6:th ed. (Rifai N, Horvath A, Wittwer C, eds), Elsevier 2018, sid. 1211-1232
3. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys Troponin T hs, 2022-07, V3.0 SV
4. Uppdaterad infarktdefinition från RIKS-HIA. https://www.ucr.uu.se/swedeheart/dokument-rikshia/ovriga-dokument-rikshia/riks-hia/oevriga-dokument-riks-hia/infarktdefinition-2021

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 150 µL.
Serum accepteras vid behov men Li-heparin-plasma och serumprover ska inte användas omväxlande vid uppföljning av en och samma patient.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.