Patologi Urologi

Publicerad: 2019-11-15 11:07 av Anita Jönsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Klinisk bedömning av Urologipreparat
Ansvarig

Tomasz Gorecki, 0480-81243
Marek Witkowski 0480-81243

Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 0480-482 11

Prov faller under biobankslagen. Patient ska informeras före provtagning.

Hantering:

Preparathantering Urinblåsa/uretär

Biopsier/px

Vid mapping anges lokalisation och antal biopsier i varje fraktion. Insändes i särmarkerade rör.

TURB

Vikt (gram) anges. Önskvärt om fraktionering av resektionsmaterialet i huvudprov och tumörbas (infiltrationszon).

Uretärresektion

Suturmärkning kan utföras av ena (till exempel proximala) änden (sutur bör inte sättas vid del av uretär som är viktigast för undersökningen på grund av risk för skador på preparatet).

Cystektomipreparat

Inskickas färskt eller formalinfyllt (då med inlagd kateter så att blåsan blir väl utspänd). Suturmärkning av uretärstumpar och av uretrakanten i huvudpreparatet kan rekommenderas. Separat kan ytterligare uretärdelar inskickas med angivande av sida och där eventuell suturmarkering (t ex proximal riktning) anges (sutur bör inte sättas vid del av uretär som är viktigast för undersökningen på grund av risk för skador på preparatet).


Information på remiss

Sjukhistoria med relevanta undersökningsfynd, som till exempel utfall av cystoskopi, urografi, ultraljud, ev. CT-fynd och histopatologi.
Vid cystektomi även önskvärt med information om eventuell känd patologi i prostata (se PROSTATA), uterus eller i ovarier/tubor.
Klinisk diagnos och frågeställning.

Preparathantering Prostata
Mellannålbiopsier

Läggs ned fritt flytande i provkärlet för att undvika fragmentering samt säkerställa god fixering .Om biopsierna placeras på papper innan de läggs i formalin skall papperet vara väl fuktat i koksaltlösning för att undvika intorkning.Biopsin sköljs sedan ner i formalinet,papperet bör helst inte vara med i provtagningskärlet. Sedvanlig närkning(sidomärkning och eventuella undernummer vid flera fraktioner).

TURP- material

Provets vikt anges. Blod bör bortsköljas före fixering. Vävnadschipsen läggs fritt/löst i formalin i burken.

Prostatectomi

Preparatet inskickas i formalin. Vid komplicerad topografi kan suturmärkning utföras för att underlätta preparatorientering.

Information remiss

Sjukhistoria och undersökningsfynd: Palpationsfynd, ultraljud (uppmätt prostatavolym, ev. lågekogena foci), prostatitsymptomatik, PSA-värde, PSA-kvot, eventuella scintigram/CT-fynd respektive uppgifter om antihormonell behandling. Klinisk diagnos och frågeställning.

Preparathantering Njure

Mellannålbiopsier utan tumörfrågeställning:

För njurbiopsier från njurtransplantat skicka provet till Sahlgrenska i Göteborg. Använd Sahlgrenskas remiss (transplantationsutredning) med deras riktlinjer om fixativ och hantering. Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Sahlgrenska

Övriga njurbiopsier, fixerade eller i Zeus lösning för immunoflouroscens, skickas till Malmö Patologen Laboratorium för njurbiopsier: .

Dessa fall av mellannålsbiopsier skall skickas direkt från provtagaren till mottagarna ovan.

Mellannålbiopsier med tumörfrågeställning:

Läggs ned fritt flytande i provkärlet för att undvika fragmentering samt säkerställa god fixering .Om biopsierna placeras på papper innan de läggs i formalin skall papperet vara väl fuktat i koksaltlösning för att undvika intorkning.Biopsin sköljs sedan ner i formalinet,papperet bör helst inte vara med i provtagningskärlet. Sedvanlig närkning(sidomärkning och eventuella undernummer vid flera fraktioner).

Resektion-exstirpation:

Resektionsytan kan vid behov suturmarkeras.
Nefrektomi: Längssnitt kan läggas genom den konvexa sidan av njuren till njurbäckenet - samma omhändertagande vid nefrektomi vid ex pyelonefrit/nefrolitiasis som vid tumör.
Om preparatet inte genomskärs läggs detta i formalin och skickas till patologen utan onödig fördröjning.
Om preparatet skickas ofixerat föranmäls detta på anknytning 81344.


Information på remiss


Sjukhistoria och undersökningsfynd: Eventuella relevanta fynd vid till exempel ultraljudsundersökning, röntgen/urografi och CT-undersökning) .
Preciserad information om förändringens lokalisation vid tumörmisstanke (övre njurpol/mittparti/nedre njurpol, barkskikt, njurbäcken? Relation till binjure?).Eventuell positiv cytologi från njurbäcken? Pyelonefrit/nefrolitiasis - symptomatik? Klinisk diagnos och frågeställning.

Operationsytan/ytor kan vid behov markeras.

Preparathantering Testikel/bitestikel


Preparatet inskickas i formalin, om operationen utförs i Kalmar kan preparatet översändasofixerat.
Resektat från ductus deferens/vasektomi insänds i separata sidomärkta rör.

Information på remiss


Relevanta uppgifter ur sjukhistorien (trauma? kryptorkism?), om undersökningsfynd (palpationsfynd, ultraljud och rtg/CT-fynd) och eventuella markörer (AFP, HCG?). Inflammationssymptomatik? Epididymit? Misstänkt bitestikeltumör? Atrofisk/normal testikel på andra sidan - biopsiundersökt? Fertilitetsproblem? Klinisk diagnos och frågeställning.
OBS! Px testis vid fertilitetsutredning skall skickas direkt från provtagaren till laboratorium med sådan diagnostik (utförs inte i Kalmar).

Vasektomi

Frågeställning om verifiering vid steriliseringssyfte.

Remiss
Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi"

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).


Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Fixeringslösning


Preparat läggs snarast i 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert. Undvik kylskåpskall fixeringslösning, detta fördröjer fixeringen. Rekvireras från Apoteket, rör 12 ml, artikelnummer 349233 och flaska 1000 ml, artikelnummer 342436.
Vid provtagning av mellannålar samt px från övre samt nedre mag-tarmkanalen kan dessa läggas i 40 ml burkar förfyllda med färgat formalin.
Fixeringsvolymen bör vara minst tjugo gånger större än preparatvolymen. M.a.o. ska lösningen täcka provet med god marginal så att det kan flyta fritt. En tumregel är att fylla burkar till ¾-delar samt provrör till ca 1 cm från öppningen. Preparatet måste kunna röra sig fritt i fixeringskärlet.


Fixeringskärl


Använd burkar/rör av plast med tättslutande lock/propp. Tejp kan inte kompensera ovanstående krav. Om läckagerisk föreligger bör provburk läggas i plastpåse. Rekvireras från centralförrådet.

Kärl utan 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- 100 ml burk med lock, artikelnr 727
- 250 ml burk med lock, artikelnr 729
- 500 ml burk med lock, artikelnr 731
- 1000 ml burk med lock, artikelnr 732
- 1500 ml burk med lock, artikelnr 733
- Provrör med rund botten, artikelnr 1459
- Propp till provrör, artikelnr 2146
Kärl med 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- Rör 10 ml med skruvlock
förpackning om 100 st, artikelnr 35933
- Burk 30 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38724
- Burk 40 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38725

Kärl med 4%-ig färgad formaldehydlösning med fosfatbuffert.
Burk 40 ml med skruvlock om 60 st,artikelnr 103765


Transport

Transport till Patologlabb i Kalmar så fort som möjligt. Om preparatet fortfarande är kvar på operation efter en timme byt formalin och skriv klockslag för formalinbyte.
Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.


Övrigt

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsändes till in remitterande för komplettering.

Då Patologiaboratoriet har stängt ställs proverna i rumstemperatur på respektive adv./mott till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.
Klinisk Patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 0480-482 11


Svarstid


Biopsimaterial såsom px, mellannålsbiopsier, elektroresektat, hudexcisioner, stansbiopsier och gynekologiska skrapmaterial besvaras normalt inom tio kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet. I vissa fall behövs kompletterande undersökningar med nya färgningar, nya snittnivåer eller undersökningar av nya vävnadsbitar. Svaret dröjer då ytterligare två till fem kalenderdagar.
Större operationspreparat kräver längre tids fixering och mer komplicerad handläggning varför svarstiderna beräknas till 10-15 kalenderdagar efter preparatets ankomst. Tidsfördröjande specialanalyser rapporteras ibland som en komplettering efter fem till åtta kalenderdagar. Önskemål om snabbare besvarande anges på därför avsedd rad på remissen.
Obduktionshistologi tar i regel en månad.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 0480 - 812 43