Patologi Urologi

Publicerad: 2023-12-18 12:26 av Anita Jönsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Hantering:

Ansvarig

Tomasz Gorecki, ankn 48251, sökare 484
Marek Witkowski ankn 81720,sökare 614

Preparathantering


Urinblåsa/uretär

Biopsier/px
Vid mapping anges lokalisation och antal biopsier i varje fraktion. Insändes i särmarkerade rör.

TURB
Vikt (gram) anges. Önskvärt om fraktionering av resektionsmaterialet i huvudprov och tumörbas (infiltrationszon).

Uretärresektion
Suturmärkning kan utföras av ena (till exempel proximala) änden (sutur bör inte sättas vid del av uretär som är viktigast för undersökningen på grund av risk för skador på preparatet).

Cystektomipreparat
Inskickas färskt eller formalinfyllt (då med inlagd kateter så att blåsan blir väl utspänd). Suturmärkning av uretärstumpar och av uretrakanten i huvudpreparatet kan rekommenderas. Separat kan ytterligare uretärdelar inskickas med angivande av sida och där eventuell suturmarkering (t ex proximal riktning) anges (sutur bör inte sättas vid del av uretär som är viktigast för undersökningen på grund av risk för skador på preparatet).

Remiss för urinblåsa/uretär och cystektomipreparat

Cosmic
Olika remissmallar finns i Cosmic. Papersremiss används bara av kliniker som inte är anslutna till cosmic. För val av remiss se Cosmic eller
Provtagningsanvisning för patologi allmänna.

Information på remiss
Sjukhistoria med relevanta undersökningsfynd, som till exempel utfall av cystoskopi, urografi, ultraljud, ev. CT-fynd och histopatologi.
Vid cystektomi även önskvärt med information om eventuell känd patologi i prostata (se PROSTATA), uterus eller i ovarier/tubor.
Klinisk diagnos och frågeställning.

Preparathantering


Prostata

Mellannålbiopsier
Läggs ned fritt flytande i provkärlet för att undvika fragmentering samt säkerställa god fixering .Om biopsierna placeras på papper innan de läggs i formalin skall papperet vara väl fuktat i koksaltlösning för att undvika intorkning.Biopsin sköljs sedan ner i formalinet,papperet bör helst inte vara med i provtagningskärlet. Sedvanlig närkning(sidomärkning och eventuella undernummer vid flera fraktioner).

TURP- material
Provets vikt anges. Blod bör bortsköljas före fixering. Vävnadschipsen läggs fritt/löst i formalin i burken.

Prostatectomi
Preparatet inskickas i formalin. Vid komplicerad topografi kan suturmärkning utföras för att underlätta preparatorientering.

Remiss för mellannålsbiopsier och prostatectomi

Cosmic
Följande remissmallar finns i Cosmic. Papersremiss används bara av kliniker som inte är anslutna till cosmic
Prostata mellannål
Prostata ej mellannål

Sjukhistoria och undersökningsfynd: Palpationsfynd, ultraljud (uppmätt prostatavolym, ev. lågekogena foci), prostatitsymptomatik, PSA-värde, PSA-kvot, eventuella scintigram/CT-fynd respektive uppgifter om antihormonell behandling. Klinisk diagnos och frågeställning.

Preparathantering

Njure

Mellannålbiopsier utan tumörfrågeställning:
För njurbiopsier från njurtransplantat skicka provet till Sahlgrenska i Göteborg. Använd Sahlgrenskas remiss (transplantationsutredning) med deras riktlinjer om fixativ och hantering. Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Sahlgrenska

Övriga njurbiopsier, fixerade eller i Zeus lösning för immunoflouroscens, skickas till Malmö Patologen malmö
Kontaktuppgifter: Laboratorium för njurbiopsier: .

Dessa fall av mellannålsbiopsier skall skickas direkt från provtagaren till mottagarna ovan.

Mellannålbiopsier med tumörfrågeställning:
Läggs ned fritt flytande i provkärlet för att undvika fragmentering samt säkerställa god fixering .Om biopsierna placeras på papper innan de läggs i formalin skall papperet vara väl fuktat i koksaltlösning för att undvika intorkning.Biopsin sköljs sedan ner i formalinet,papperet bör helst inte vara med i provtagningskärlet. Sedvanlig närkning(sidomärkning och eventuella undernummer vid flera fraktioner).

Resektion-exstirpation:
Resektionsytan kan vid behov suturmarkeras.
Nefrektomi: Längssnitt kan läggas genom den konvexa sidan av njuren till njurbäckenet - samma omhändertagande vid nefrektomi vid ex pyelonefrit/nefrolitiasis som vid tumör.
Om preparatet inte genomskärs läggs detta i formalin och skickas till patologen utan onödig fördröjning.
Om preparatet skickas ofixerat föranmäls detta på anknytning 81344.

Remiss njure

Cosmic

Olika remissmallar finns i Cosmic. Papersremiss används bara av kliniker som inte är anslutna till cosmic. För val av remiss se Cosmic eller
Provtagningsanvisning för patologi allmänna.


Information på remiss

Sjukhistoria och undersökningsfynd: Eventuella relevanta fynd vid till exempel ultraljudsundersökning, röntgen/urografi och CT-undersökning) .
Preciserad information om förändringens lokalisation vid tumörmisstanke (övre njurpol/mittparti/nedre njurpol, barkskikt, njurbäcken? Relation till binjure?).Eventuell positiv cytologi från njurbäcken? Pyelonefrit/nefrolitiasis - symptomatik? Klinisk diagnos och frågeställning.

Operationsytan/ytor kan vid behov markeras.

Preparathantering

Testikel/bitestikel


Preparatet inskickas i formalin, om operationen utförs i Kalmar kan preparatet översändas ofixerat.
Resektat från ductus deferens/vasektomi insänds i separata sidomärkta rör.


Remiss testikel/bitestikel

Cosmic
Olika remissmallar finns i Cosmic. Papersremiss används bara av kliniker som inte är anslutna till cosmic. För val av remiss se Cosmic eller
Provtagningsanvisning för patologi allmänna.

Information på remiss

Relevanta uppgifter ur sjukhistorien (trauma? kryptorkism?), om undersökningsfynd (palpationsfynd, ultraljud och rtg/CT-fynd) och eventuella markörer (AFP, HCG?). Inflammationssymptomatik? Epididymit? Misstänkt bitestikeltumör? Atrofisk/normal testikel på andra sidan - biopsiundersökt? Fertilitetsproblem? Klinisk diagnos och frågeställning.
OBS! Px testis vid fertilitetsutredning skall skickas direkt från provtagaren till laboratorium med sådan diagnostik (utförs inte i Kalmar).

Vasektomi
Frågeställning om verifiering vid steriliseringssyfte.

Fixeringslösning


4 % formaldehyd med fosfatbuffert. Volym minst 10 x preparatvolymen.


Fixeringskärl

Välj kärl så att preparatet kan röra sig fritt i burken.

Svarstid


Se Provtagningsanvisning patologi allmänna.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning för Patologi Urologi     Version: 7.0