Patologi Hematologi

Publicerad: 2023-12-18 12:22 av Anita Jönsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Provtagningsanvisning för Hematologiska preparat och lymfkörtlar
Anvarig

Tomasz Gorecki 0480-81243

Klinisk patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 0480-482 11

Prov faller under biobankslagen. Patient ska informeras före provtagning.

Hantering:

Exstirpation av lymfkörtel, mjälte mm

Ofixerad vävnad som ska bli föremål för flödescytometrisk undersökning måste anlända till patologilaboratoriet provtagningsdagen, telefonkontakt för planering rekommenderas i god tid före provtagningen (telefonnummer: 81344, 81345 alternativt 48782).

Om förstorade lymfkörtlar finns på flera lokaler väljs i första hand axillära eller supraklavikulära körtlar, i andra hand cervikala och i tredje hand inguinala. Om tidigare punktionscytologisk undersökning gett lymfommisstanke eller kategorisk diagnos bör denna lymfkörtel omfattas av en kirurgisk biopsi/exstirpation. Ta en ordentligt förstorad körtel, som avlägsnas hel och hanteras varsamt.

Om materialet ofixerat kan transporteras till patologiavdelning sker transporten enligt de rutiner som gäller för fryssnitt.

Om transporten tar längre tid än 2 timmar läggs det i burk med enstaka droppar steril fysiologisk koksaltlösning samt tättslutande lock. Förvaras och transporteras i kylskåpstemperatur (ev isvattenbad). Provet får inte frysas. "Frysklampar" kan därför vara olämpligt att använda. Sändningen bör helst nå laboratoriet samma arbetsdag som provtagningen. Gasväv får inte användas så att det kommer i direkt kontakt med provet.

Kan dessa krav inte kan uppfyllas delas körteln om den är mer än 1 cm stor varefter lufttorkade imprints prepareras (två imprints eller efter överenskommelse med mottagande laboratorium). Knutan skivas helst i 3-4 mm tjocka skivor, som fixeras i 4 % fosfatbuffrad (pH7) formaldehydlösning. Anteckna tidpunkten för fixeringsstarten. Transport till patologilaboratoriet enligt vanliga rutiner.

Exstirperad mjälte med primär lymfomfrågeställning delas i 0,5-1 cm tunna skivor före fixering. Synliga härdformiga förändringar skärs ut och fixeras separat.

Lymfomsuspekta förändringar i andra organ bör skäras ut och fixeras separat. I flertalet fall av hud- och gastrointestinala lymfom krävs för immunfärgning ofta förnyad biopsitagning, som insänds i ofixerat tillstånd.

Vid tångbiopsier (px) och nålbiopsier av lymfoid vävnad kan
imprints ev prepareras genom att biopsin försiktigt rullas på objektglas. Undvik kontakt med gasväv! Biopsierna placeras i Eppendorffrör helt fyllt med 0,9 % NaCl (om provet kan nå laboratoriet samma dag) eller formaldehydlösning som ovan (i övriga fall).

Benmärgsbiopsi

Minst två bra glas med benmärgsutstryk bifogas biopsimaterialet.
OBS!
Märgutstryken förpackas i dubbla plastpåsar om de skickas med transportlåda. Detta för att de inte ska ta skada av andra ev. läckande burkar. Nålbiopsin bör vara 20 mm lång, märgkula bör innehålla 0,5 cm3 benmärg.

Fixeringslösning benmärgsmaterial

Lägg i Bergströms fixeringslösning - fås från patologi laboratoriet. Telefon 0480-81344.

Remissinformation


Ange provtagningslokal, kända relevanta röntgenfynd (inkl lever- och mjältstorlek), perifera bloddata, elforesfynd, LD, SR, allmänsymtom, relevanta serologiska fynd (suspekt virusinfektion, Borreliainfektion).

Remiss
Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi"

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).


Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Transport

Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.


Övrigt

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsändes till in remitterande för komplettering.

Då Patologiaboratoriet har stängt ställs proverna i kylskåp på respektive adv./mott till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.
Klinisk patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 0480-482 11

Fixeringslösning


Preparat läggs snarast i 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert. Undvik kylskåpskall fixeringslösning, detta fördröjer fixeringen. Rekvireras från Apoteket, rör 12 ml, artikelnummer 349233 och flaska 1000 ml, artikelnummer 342436.
Vid provtagning av mellannålar samt px från övre samt nedre mag-tarmkanalen kan dessa läggas i 40 ml burkar förfyllda med färgat formalin.
Fixeringsvolymen bör vara minst tjugo gånger större än preparatvolymen. M.a.o. ska lösningen täcka provet med god marginal så att det kan flyta fritt. En tumregel är att fylla burkar till ¾-delar samt provrör till ca 1 cm från öppningen. Preparatet måste kunna röra sig fritt i fixeringskärlet.


Fixeringskärl


Använd burkar/rör av plast med tättslutande lock/propp. Tejp kan inte kompensera ovanstående krav. Om läckagerisk föreligger bör provburk läggas i plastpåse. Rekvireras från centralförrådet.

Kärl utan 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- 100 ml burk med lock, artikelnr 727
- 250 ml burk med lock, artikelnr 729
- 500 ml burk med lock, artikelnr 731
- 1000 ml burk med lock, artikelnr 732
- 1500 ml burk med lock, artikelnr 733
- Provrör med rund botten, artikelnr 1459
- Propp till provrör, artikelnr 2146
Kärl med 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- Rör 10 ml med skruvlock
förpackning om 100 st, artikelnr 35933
- Burk 30 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38724
- Burk 40 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38725

Kärl med 4%-ig färgad formaldehydlösning med fosfatbuffert.
Burk 40 ml med skruvlock om 60 st,artikelnr 103765


Svarstid


Biopsimaterial såsom px, mellannålsbiopsier, elektroresektat, hudexcisioner, stansbiopsier och gynekologiska skrapmaterial besvaras normalt inom tio kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet. I vissa fall behövs kompletterande undersökningar med nya färgningar, nya snittnivåer eller undersökningar av nya vävnadsbitar. Svaret dröjer då ytterligare två till fem kalenderdagar.
Större operationspreparat kräver längre tids fixering och mer komplicerad handläggning varför svarstiderna beräknas till 10-15 kalenderdagar efter preparatets ankomst. Tidsfördröjande specialanalyser rapporteras ibland som en komplettering efter fem till åtta kalenderdagar. Önskemål om snabbare besvarande anges på därför avsedd rad på remissen.
Obduktionshistologi tar i regel en månad.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 0480 - 812 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning för Patologi Hematologi     Version: 5.0