Patologi Gynekologi

Publicerad: 2023-12-18 12:21 av Anita Jönsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Klinisk bedömning av gynekologiska preparat.
Ansvarig

Tomasz Gorecki 0480-81243

Klinisk patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 0480-482 11

Prov faller under biobankslagen. Patient ska informeras före provtagning.

Hantering:

Portiomaterial

Portioamputat suturmarkeras kl 12.

Px

När prov tas från fler än en lokal läggs de olika fraktionerna i separata burkar. På burk såväl som på remiss anges preparatets ursprung/fraktionsbeteckning.
Om det finns frågeställningar som kräver att man kan identifiera olika preparatytor (t ex dx, sin, ytlig del, kranialt etc) så skall vägledande markeringar finnas. Rita gärna en skiss på remissen. Vid frågeställning som berör speciell del av preparatet bör denna preparatdel märkas med t ex suturtråd.


Knivkoner, laserkoner och liknande

Fraktionerad LEEP suturmarkeras kl 12 avseende den platta biten som omfattar portioytan ("hästskon"). Om möjligt suturmärkes den övre mot uteruskaviteten riktade delen av cervixkanalbiten.

Uterus

Hysterektomipreparat insänds helst i ofixerat tillstånd till laboratoriet och föranmäles via ankn 81344. Om detta inte är möjligt genomspolas kaviteten med formalinlösning varefter hela preparatet läggs i formalin och snarast insändes till laboratoriet. Undvik uppklippning. Suturmarkera fynd med speciell frågeställning.

Biopsi (Pipelle
, endorette etc)
Skrap bör före fixering sköljas med fysiologisk koksaltlösning så att onödigt blod avlägsnas.

Ovarier


Suturmarkera områden med speciell frågeställning (t ex adherent yta, tumörgenombrott).
Större cystor kan tömmas före fixering. Mät ovariets storlek före cysttömning.


Remiss information

Portiomaterial


Ange på remissen vilken provtyp (=typ av operativ åtgärd) som vi ska registrera.
Px
=Tångbiopsi från en förändring där man önskar morfologisk diagnos.
Excision
=Operativt avlägsnande av förändring UNS.
Laserkon
=Konisation med skärande laser.
LEEP-kon
=Konisation med LEEP-teknik.
Knivko
n=Konisation med vanlig skalpell.
Abrasio
=Skrapning med konventionell teknik.
Skiss över eventuella kolskopiska fynd anges på remissen.
Uterus

Suspekta operationsfynd anges. Ev. suturmarkeringar förklaras. Vid kraftigt deformerad/myomatös uterus anges vad som är bak- resp framsida.

Ovarier

Ev. peroperativa lesioner anges. Status i peritonealytor anges. Ev. suturmarkeringar förklaras.

Remiss
Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi"

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).


Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Fixeringslösning


Preparat läggs snarast i 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert. Undvik kylskåpskall fixeringslösning, detta fördröjer fixeringen. Rekvireras från Apoteket, rör 12 ml, artikelnummer 349233 och flaska 1000 ml, artikelnummer 342436.
Vid provtagning av mellannålar samt px från övre samt nedre mag-tarmkanalen kan dessa läggas i 40 ml burkar förfyllda med färgat formalin.
Fixeringsvolymen bör vara minst tjugo gånger större än preparatvolymen. M.a.o. ska lösningen täcka provet med god marginal så att det kan flyta fritt. En tumregel är att fylla burkar till ¾-delar samt provrör till ca 1 cm från öppningen. Preparatet måste kunna röra sig fritt i fixeringskärlet.


Fixeringskärl


Använd burkar/rör av plast med tättslutande lock/propp. Tejp kan inte kompensera ovanstående krav. Om läckagerisk föreligger bör provburk läggas i plastpåse. Rekvireras från centralförrådet.

Kärl utan 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- 100 ml burk med lock, artikelnr 727
- 250 ml burk med lock, artikelnr 729
- 500 ml burk med lock, artikelnr 731
- 1000 ml burk med lock, artikelnr 732
- 1500 ml burk med lock, artikelnr 733
- Provrör med rund botten, artikelnr 1459
- Propp till provrör, artikelnr 2146
Kärl med 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- Rör 10 ml med skruvlock
förpackning om 100 st, artikelnr 35933
- Burk 30 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38724
- Burk 40 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38725

Kärl med 4%-ig färgad formaldehydlösning med fosfatbuffert.
Burk 40 ml med skruvlock om 60 st,artikelnr 103765


Transport


Transport till Patologlabb i Kalmar så fort som möjligt. Om preparatet fortfarande är kvar på operation efter en timme byt formalin och skriv klockslag för formalinbyte.
Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.Svarstid


Biopsimaterial såsom px, mellannålsbiopsier, elektroresektat, hudexcisioner, stansbiopsier och gynekologiska skrapmaterial besvaras normalt inom tio kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet. I vissa fall behövs kompletterande undersökningar med nya färgningar, nya snittnivåer eller undersökningar av nya vävnadsbitar. Svaret dröjer då ytterligare två till fem kalenderdagar.
Större operationspreparat kräver längre tids fixering och mer komplicerad handläggning varför svarstiderna beräknas till 10-15 kalenderdagar efter preparatets ankomst. Tidsfördröjande specialanalyser rapporteras ibland som en komplettering efter fem till åtta kalenderdagar. Önskemål om snabbare besvarande anges på därför avsedd rad på remissen.
Obduktionshistologi tar i regel en månad.

Övrigt

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsändes till in remitterande för komplettering.

Då Patologiaboratoriet har stängt ställs proverna i rumstemperatur på respektive adv./mott till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.
Klinisk patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 0480-482 11
Ackreditering

Klinisk patologi är ackrediterat för Gynekologisk diagnostik - cervixneoplasier.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 0480 - 812 43

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisning för Patologi Gynekologi     Version: 6.0