Patologi allmänna provtagningsanvisningar

Publicerad: 2023-11-14 07:29 av Camilla Nilsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Hantering:

Ansvarig patolog

Tomasz Gorecki, ank48251,sökare 484

Provhantering


När prov tas från fler än en lokal läggs de olika fraktionerna i separata burkar. På burk såväl som på remiss anges preparatets ursprung/fraktionsbeteckning.
Om det finns frågeställningar som kräver att man kan identifiera olika preparatytor (t ex dx, sin, ytlig del, kranialt etc) så skall vägledande markeringar finnas. Rita gärna en skiss på remissen. Vid frågeställning som berör speciell del av preparatet bör denna preparatdel märkas med t ex suturtråd.

Remiss


Remiss Cosmic


Följande remissmallar finns att välja på för patologi:
Patologi allmän (ej hud)
Hud (ej misstänkt melanom)
Hud, misstänkt melanom
Hud, utvidgad excision melanom
Bröst, nålbiopsi
Bröstoperation
Prostata, mellannål
Prostata, ej mellannål
Testis
Cystektomi
Esofagusbiopsi
Duodenalbiopsi
Uterus/adnexa
Placenta/abort
Konsultation/Eftergranskning
Obduktion vuxen
Obduktion foster/spädbarn

Remiss papper


Remiss PAD/CD används till alla cytologiska (och histopatologiska prover) t ex exfoliativ- och punktionscytologi.( nr 6132) endast till kliniker som inte är anslutna till cosmic.


Information på remiss


För att förhindra förväxling av burkar samt fel identitetsmärkning är det av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, streckkodsetikett (personnummer 10 siffror, namn). Alla remisser ska ha giltig avsändaruppgifter, för optisk läsning (streckkod). Telefonnummer till provtagningsstället (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov). Anamnes och frågeställning anges alltid. Texten skall vara tydlig, maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.Vid misstänkt eller konstaterad blodsmitta skall remiss och prov märkas med varningsetikett.Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.Rita gärna en skiss över preparatet och ange vad som avses med eventuella suturmarkeringar/nålmarkeringar. Markera på skissen förändringar eller områden med speciella frågeställningar.

Fixeringslösning


Preparat läggs snarast i 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert. Undvik kylskåpskall fixeringslösning, detta fördröjer fixeringen. Rekvireras från Apoteket, rör 12 ml, artikelnummer 349233 och flaska 1000 ml, artikelnummer 342436.
Undantag utgörs av benmärgsprover som läggs i Bergströms fixeringslösning - fås från patologi laboratoriet. Telefon 0480-81344.
Vid provtagning av mellannålar samt px från övre samt nedre mag-tarmkanalen kan dessa läggas i 40 ml burkar förfyllda med färgat formalin.
Fixeringsvolymen bör vara minst tjugo gånger större än preparatvolymen. M.a.o. ska lösningen täcka provet med god marginal så att det kan flyta fritt. En tumregel är att fylla burkar till ¾-delar samt provrör till ca 1 cm från öppningen. Preparatet måste kunna röra sig fritt i fixeringskärlet.


Fixeringskärll


Använd burkar/rör av plast med tättslutande lock/propp. Tejp kan inte kompensera ovanstående krav. Om läckagerisk föreligger bör provburk läggas i plastpåse. Rekvireras från centralförrådet.

Kärl utan 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- 100 ml burk med lock, artikelnr 727
- 250 ml burk med lock, artikelnr 729
- 500 ml burk med lock, artikelnr 731
- 1000 ml burk med lock, artikelnr 732
- 1500 ml burk med lock, artikelnr 733
- Provrör med rund botten, artikelnr 1459
- Propp till provrör, artikelnr 2146
Kärl med 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- Rör 10 ml med skruvlock
förpackning om 100 st, artikelnr 35933
- Burk 30 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38724
- Burk 40 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38725

Kärl med 4%-ig färgad formaldehydlösning med fosfatbuffert.
Burk 40 ml med skruvlock om 60 st,artikelnr 103765

Svarstider


Biopsimaterial såsom px, mellannålsbiopsier, elektroresektat, hudexcisioner, stansbiopsier och gynekologiska skrapmaterial besvaras normalt inom tio kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet. I vissa fall behövs kompletterande undersökningar med nya färgningar, nya snittnivåer eller undersökningar av nya vävnadsbitar. Svaret dröjer då ytterligare två till fem kalenderdagar.
Större operationspreparat kräver längre tids fixering och mer komplicerad handläggning varför svarstiderna beräknas till 10-15 kalenderdagar efter preparatets ankomst. Tidsfördröjande specialanalyser rapporteras ibland som en komplettering efter fem till åtta kalenderdagar. Önskemål om snabbare besvarande anges på därför avsedd rad på remissen.
Obduktionshistologi tar i regel en månad.


Övrigt


Vid speciella önskemål eller osäkerhet angående preparathantering ska laboratoriet kontaktas i god tid före provtagningen för närmare överenskommelse angående preparathanteringen. I första hand kontaktas läkare med specialintresse för aktuellt område.

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej