Patologi Bröst

Publicerad: 2024-04-25 08:58 av Anita Jönsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Klinisk bedömning av bröstpreparat.
Ansvarig

Suzanne Johansson, 010-358 12 43
Hampus Nobin 010-358 12 43


Klinisk patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 010-358 82 11


Tuschmarkering av bröstpreparat

Prov faller under biobankslagen. Patient ska informeras före provtagning.

Hantering:

Bröstbiopsier
Grovnål, mellannålsbiopsier och vakuumbiopsier läggs i 4 % buffrad formaldehydlösning.

Partiell mastektomi (sektor) och mastektomi

Resektionskanter märks av kirurg och ev. tuschas av kirurg eller patolog enligt överenskommelse . Var god se länk ovan. Partiell mastektomi märks så att orienteringen bevaras vid preparatröntgen. Preparatröntgen bör utföras på alla partiella mastektomipreparat och förändringarnas typ och läge markeras. Patologen bör ha tillgång till utlåtande och bild.

Mastektomier suturmärks kl. 12. Vid mastektomier med icke palpabla tumörer röntgas dessa innan preparatet anländer till labbet. Röntgenologiskt utlåtande och bild medföljer preparatet.

Preparatet skickas färskt gärna nedkylt.

Ange när preparatet togs ut ur kroppen (kall ischemitid). Preparatet bör omhändertas på patologlabbet inom en timme.
Anamnestisk information enligt remiss i Cosmic anges.

Kompletterande mastektomi och re-resektionspreparat.

Kan skickas i 4 % buffrad formaldehydlösning (10x vävnadsmängden) eller färskt enligt överenskommelse. Tydlig märkning av re-resektion i förhållande till tidigare operation. För övrigt v.g. se ovan.


Sentinel node

För fryssnitt skickas körteln färsk. Maximalt 4 sentinel nodes. Dessa lägges utdissekerade i separata markerade burkar i ordning som bestäms av kirurgen.
Om det finns non sentinel nodes kan dessa skickas med bröstpreparatet eller på separat remiss. Dessa omhändertas som axillära lymfkörtlar.


Axillpreparat

Skickas färskt eller i 4 % buffrad formaldehydlösning.


Excisionsbiopsier eller diagnostiska biopsier.
Skickas
färskt eller i 4 % buffrad formaldehydlösning.

Sektorresektat


Brickorna är av eget fabrikat (MTA på resp. sjukhus) i rostfritt stål. Diametern är ca 2,5 cm. Tre sorter finns med 1, 2 resp 3 hål i. Hålen är ganska stora. Brickorna sys fast i sektorns hörn enligt ett fastställt system där brickan med 1 hål alltid finns i sektorns mammillära spets medan de andra två brickorna fästes i sektorns bas (hörnen). Brickorna i sektorns bas fastställes alltid medurs där man avser en 24-timmars klocka. Detta medför att brickan med 2 hål alltid sättes motsvarande sektorbasens lägsta klockslag. Brickan med 3 hål sättes motsvarande sektorbasens högsta klockslag. En vertikal sektor med basen t ex mellan kl 11 och 1 skall således ha brickan med 2 hål kl 11 och med 3 hål kl 1. Kl 1 skall betraktas som kl 12 (därav "24-timmars klockan") för att man inte skall behöva skifta brickorna. Således alltid numrering medurs vad gäller brickorna med 2 resp 3 hål. Brickorna skall sys med en så pass lång sutur, att brickorna kan röras fritt och läggas ned mot ett plant underlag.
Skälet till detta är, att när man preparatröntgar kommer brickornas hål att alltid synas väl, vilket uppskattas av mammograförerna ur orienteringssynpunkt. När vi sedan får preparatet med preparatröntgenbilden finns inga tveksamheter hur vi skall orientera preparatet liksom hur vi skall kunna lägga ut koordinaterna (via prep.rtg. bilden) för att finna enstaka kalkgrupper. Samtidigt har vi skissen på remissen.
Det är viktigt att brickorna sys, så att de inte lossnar från preparatet vid hanteringen på mammografiavdelingen samt under transporten till patologilaboratoriet.
Brickorna sköljes av hos oss och återsändes till en angiven kontaktperson på operationsavdelningen. Detta sker "buntvis" varför det är bra att producera ett litet lager av brickorna.
Om röntgenavdelningen vill markera något område/tumör/kalk i preparatet med en kanyl (för att underlätta för patologen) skall detta ske från den superficiella ytan (och ej den djupa preparatytan). Kanylmarkeringen skall göras så att kanylerna finns med på preparatbilden (och inte sättas i efteråt). Om preparatet undersöks med ultraljud och plastfilm läggs på preparatet ska plastfilmen med gel avlägsnas innan kanyl/kanyler sätts i preparatet.

Ablatiopreparat


Vi vill ha markering av kl 12 resp kl 6 i periferin av hudfliken motsvarande hur det ser ut innan bröstet avlägsnats från patienten. (En tänkt linje genom bricka 1, mammill och bricka 2 skall vara rak). Enklast är att sy i brickorna och ange t ex att bricka med 1 hål=kl 12 och bricka med 2 hål=kl 6. Med hjälp av dessa markeringar kan vi indela bröstet i kvadranter, vilka snittas igenom individuellt. Vid behov kan därefter kvadranterna rapporteras separat i PAD.

Remissinformation

Sektorresektat

Utöver klinisk bedömning och mammografibedömning (samt övrig relevant information) ritas en figur av bröstet med sektorresektatet inritat liksom tumörens lokalisation. Brickornas numrering i sektorns hörn anges också. Klart angivet om höger eller vänster bröst. Palpatorisk bedömning av förändringen kan anges i en skala 1-5 liksom mammografin och cytologin använder sig av motsvarande skala (1=normalt, 2=benign förändring, 3=oklar förändring (oklar atypi), 4=malignitetsmisstänkt samt 5=cancer). Detta kodsystem underlättar kommunikationen mellan de olika disciplinerna.
Ablatiopreparat

Klinisk information analogt med vad som angetts under "Sektorresektat". Gärna en skiss av bröstet med kvadratindelning och inritat tumörens lokalisation. Om det finns anledning att misstänka multipla tumörer måste detta anges explicit liksom deras lokalisation. Tumörstorleken är bra att ange liksom mammografibedömningen. Glöm inte bort att ange om höger eller vänster bröst avses. Ange också om axillpreparat finns med eller ej.

Cosmic;
Beställning provbunden, flik "Klinisk Patologi"

PAD/CD remiss
, centralförråd nr: 6132, Används endast till klinik som ej är ansluten till cosmic (pappersremiss)

Avsändande klinik samt patientinformation skall vara optisk läsbar etikett (streckkod).


Information på remiss

Det är av största vikt att remissen ifylls tydligt och förses med fullständiga uppgifter i fråga om patientidentifiering, anamnes och frågeställning.

Telefonnummer till remitterande klinik (så laboratoriepersonalen kan kontakta er vid behov).

Anamnes och frågeställning anges alltid. På pappersremiss skall texten vara tydlig helst med maskinskrift. Blyertsskrift kan ej användas eftersom anamnesen scannas.

Snabbsvar

Snabbsvar eller önskemål om snabbare handläggning markeras tydligt på därför avsedd plats tillsammans med telefonnummer, faxnummer och/eller nummer till personsökare.

SVF

Remisser märks med SVF samt process i rutan för klinisk diagnos.

Svarskopia

Om svarskopia skall gå till annan klinik markeras detta på avsedd plats.

Fixeringslösning


Preparat läggs snarast i 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert. Undvik kylskåpskall fixeringslösning, detta fördröjer fixeringen. Rekvireras från Apoteket, rör 12 ml, artikelnummer 349233 och flaska 1000 ml, artikelnummer 342436.
Vid provtagning av mellannålar samt px från övre samt nedre mag-tarmkanalen kan dessa läggas i 40 ml burkar förfyllda med färgat formalin.
Fixeringsvolymen bör vara minst tjugo gånger större än preparatvolymen. M.a.o. ska lösningen täcka provet med god marginal så att det kan flyta fritt. En tumregel är att fylla burkar till ¾-delar samt provrör till ca 1 cm från öppningen. Preparatet måste kunna röra sig fritt i fixeringskärlet.


Fixeringskärl


Använd burkar/rör av plast med tättslutande lock/propp. Tejp kan inte kompensera ovanstående krav. Om läckagerisk föreligger bör provburk läggas i plastpåse. Rekvireras från centralförrådet.

Kärl utan 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- 100 ml burk med lock, artikelnr 727
- 250 ml burk med lock, artikelnr 729
- 500 ml burk med lock, artikelnr 731
- 1000 ml burk med lock, artikelnr 732
- 1500 ml burk med lock, artikelnr 733
- Provrör med rund botten, artikelnr 1459
- Propp till provrör, artikelnr 2146
Kärl med 4%-ig formaldehydlösning med fosfatbuffert:
- Rör 10 ml med skruvlock
förpackning om 100 st, artikelnr 35933
- Burk 30 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38724
- Burk 40 ml med skruvlock
förpackning om 60 st, artikelnr 38725

Kärl med 4%-ig färgad formaldehydlösning med fosfatbuffert.
Burk 40 ml med skruvlock om 60 st,artikelnr 103765


Transport

Transport till Patologlabb i Kalmar så fort som möjligt. Om preparatet fortfarande är kvar på operation efter en timme byt formalin och skriv klockslag för formalinbyte.
Glöm ej skicka remiss i cosmic och märka provburk/kärl med etikett med RID (optisk läsbar etikett)
Vid pappersremiss skickas provburk/kärl tillsammans med remiss.

Prover tagna utanför länssjukhuset från Region Kalmar, förpackas väl i vadderade kuvert eller i transportväskor.

Transportbox systainer T-Loc
Art nr 8335 Transportbox T-loc 3, 11 liter
Art nr8332 Transportbox T-loc 4, 18,5 liter.

Svarstid


Biopsimaterial såsom px, mellannålsbiopsier, elektroresektat, hudexcisioner, stansbiopsier och gynekologiska skrapmaterial besvaras normalt inom tio kalenderdagar efter provets ankomst till laboratoriet. I vissa fall behövs kompletterande undersökningar med nya färgningar, nya snittnivåer eller undersökningar av nya vävnadsbitar. Svaret dröjer då ytterligare två till fem kalenderdagar.
Större operationspreparat kräver längre tids fixering och mer komplicerad handläggning varför svarstiderna beräknas till 10-15 kalenderdagar efter preparatets ankomst. Tidsfördröjande specialanalyser rapporteras ibland som en komplettering efter fem till åtta kalenderdagar. Önskemål om snabbare besvarande anges på därför avsedd rad på remissen.
Obduktionshistologi tar i regel en månad.


Övrigt

Ofullständigt ifyllda remisser, felaktigt fixerade prover eller felaktigt märkta prover där identifikation inte kan säkerställas, medför merarbete på laboratoriet och fördröjning av provsvaret, eller att provet inte kan accepteras för analys.

Samtliga remisser bör ses som en medicinsk konsultation och det är därför väsentligt att lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning på samma sätt som vid andra konsultationer.

Obs!
Ofullständigt märkta burkar/remisser omhändertas ej av säkerhetsskäl utan återsändes till in remitterande för komplettering.

Då Patologiaboratoriet har stängt ställs proverna i rumstemperatur på respektive adv./mott till nästa vardag. Alternativt i särskilt kylskåp på provinlämningen, Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Kalmar.

Klinisk patologi har öppet måndag - fredag helgfria dagar 7.30 - 16 .00.
Fredag eller dag före röd dag skall prover lämnas senast kl 15.00.
Vid akuta prover förvarna laboratoriet tel 010-358 82 11

Utförare:

Klinisk Patologi Länssjukhuset Kalmar
KALMAR
Tel: 010-358 12 43

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Medicinsk ansvarig:

Tomasz Gorecki, Tel: 010-358 12 43

Information hämtad från (dokument):

Patologi Bröst     Version: 3.0