Förenlighetsprövning genom MG-test

Publicerad: 2023-03-07 08:07 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Förenlighetsprövning genom MG-test utförs då mottagaren har kliniskt viktiga irreguljära erytocytantikroppar och/eller när positiv reaktion förväntas eller erhållits vid BAS-test.
Förenlighetsprövningen består av två delar: Blodgruppskontroll och antikroppsscreening, s k BK(S)-test, samt prövning mellan mottagarens plasma och givarens erytrocyter, s k MG-test (mottagar-givartest).
Innan provtagning påbörjas skall både rör och remiss vara märkta med patientens fullständiga personnummer, efternamn, förnamn el initialer. Remissen skall i övrigt vara fullständigt ifylld.
Provtagning skall ske enligt SOSFS 2009:29 (M) om Transfusion av blodkomponenter. Se även lokala anvisningar för blodcentralen.
Behörig provtagare skall på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontroll gjorts enl.gällande föreskrifter.
Prov för förenlighetsprövning (MG-test) ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.
Avsteg från denna regel får endast göras vid akut transfusionsbehov och då på den behandlande läkarens ansvar.
Tag helst utan stas och muskelkontraktion.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Barn under 6 mån: kapillärblod alt. venblod.
Vid kapillär provtagning tag 500 µL i rör microtainer EDTA art.nr. 5112.
Inför provtagning av patienter som ska påbörja behandling eller behandlas med Darzalex kontakta blodcentralen. Läkemedlet interfererar med blodgruppsserologiska analyser.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Prov sändes till laboratoriet ocentrifugerat.
Prov kan förvaras ocentrifugerat upp till 1 dygn i kylskåpstemp.
Provet är hållbart i 3 dygn provtagningsdagen inräknad

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Kontrollera att uppgifter på rör och remiss stämmer överens och är fullständiga samt att provtagarens namnunderskrift finns på remissen.
BK(S)-test och MG-test skall utföras inom 3 dygn, provtagningsdagen inräknad.
Prov centrifugeras strax före analys då det kan vara svårt att att se om provet är centrifugerat eller stått och sedimenterat(blodkropparna sjunkit ner mot botten av röret).
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.
Efter analys: Prov, givarerytrocyter suspenderade och osuspenderade sparas minst 7 dygn i kylskåpstemp. för eventuell utredning av transfusionskomplikation.
Utförda gelkort sparas 2 dygn i rumstemp.