Vattenkontroll

Publicerad: 2022-12-22 13:40 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Endotoxiner
-Rengör tappstället enligt lokal beskrivning.
-Använd endast specialrör (som ej binder endotoxiner till ytan).
-Fyll röret till 2/3 (10 ml). (Rören fryses efter provtagningen och kan spricka om de är helt fyllda).

Bakteriologisk kontroll

-Rengör tappstället enligt lokal beskrivning.
-Använd steril glasflaska eller steril plastpåse.
-Fyll flaskan eller påsen med minst 350 ml.

Om pappersremiss används:
Märk röret med remissens nummerlapp. Ange patientidentitet, namn på dialysmaskin eller namn på del av RO anläggning, provtyp, provtagare och tappställets på remissen.
LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Vattenkontroll

Provtagning:

Steril flaska plus EndotoxinrörBeställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras kyl. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

En gång i veckan

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.