Odling Sterila punktat

Publicerad: 2024-05-14 12:17 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Sterilt rör 1 mL (konad botten) OCH vid provtagning mellan 15.30 och 07.00 samt alltid i Västervik och Oskarshamn sprutas 0.5 mL direkt i blododlingsflaska.
Kontrollera att flaskornas bottenmembran är mörkt grönfärgade (kassera annars!). Märk flaskan med remissens streckkod i samma riktning som flaskans streckkod. Eventuell QCR-kod och fyllnadslinje på flaskan får ej täckas.
Tag av skyddshattarna och desinfektera flaskornas gummimembran med 70 % etanol (M-sprit).
Överför vätskan med hjälp av spruta och ny kanyl.

Ange eventuell misstanke om svamp på remissen. Vid pappersremiss: ange provtagningsdatum och flaskan/flaskornas streckkod.
LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Sterila punktat

Provtagning:

Provtagningsmaterial Sterila punktatBeställs: Centralförrådet

Hantering:

-Inokulerade blododlingsflaskor ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
-Taget prov i sterilt rör ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstermperatur.

Vid lång transporttid och/eller små provvolymer kan känsligheten i diagnostiken ökas genom att materialet sprutas i aerob/anaerob blododlingsflaska. Vid lång transporttid kan det vara en fördel att skicka både sterilt rör och blododlingsflaska/or. Provtagningsmaterial i sterilt rör är dock nödvändigt för likvor om direktmikroskopi önskas och för vätskor där man misstänker blandflora (t ex bukvätska). Överför vätska först till det sterila röret och därefter till blododlingsflaskorna som har ett stort undertryck och annars lätt kan dra åt sig hela materialet.

Om avsteg har gjorts från provtagningsanvisningarna var god kontakta laboratoriet.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Information hämtad från (dokument):

Provtagningsanvisningar för sterila punktat     Version: 4