Odling Anaerob och Actinomyces/Nocardia

Publicerad: 2023-01-13 10:31 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Aspirat:
Aspirerat prov är det bästa provmaterialet för att undvika kontamination från omgivande flora. Använd spruta och kanyl, plombera kanylen och transportera snarast till laboratoriet. När blandinfektion inte förväntas (t ex ledvätska, pleura, likvor) kan aspiratet med fördel sprutas ned i en anaerob blododlingsflaska. Blandinfektioner är däremot vanliga vid abscesser/bukinfektioner och odling i blododlingsflaska försämrar då möjligheten att detektera anaerober. Vid lång transporttid placera istället materialet på en vanlig sårodlingspinne. Transportsubstratet till pinnen förbättrar överlevnaden av bakterier provet.

Biopsi+ pinnprov:

Undvik kontamination från omgivande flora. Tag om möjligt alltid samtidigt ytterligare ett prov med vanlig provtagningspinne från samma område. I fall med snabbt växande vanliga patogener eller blandflora kommer provet på odlingspinnen att ge ett betydligt snabbare och säkrare svar.

Pinnprov:

Samla sekret på pinne till ett Copan provtagningsset.


LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Anaerob och Actinomyces/Nocardia

Provtagning:

Provtagningspinne Copan svart


Artikelnr: 20727
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Inokulerade buljongburkar/buljongrör ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
-Inokulerade blododlingsflaskor ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.