B-Malariamorfologi

Publicerad: 2023-12-14 21:18 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod alt. Kapillärt blod. Prov bör tas vid febertoppar.

Ange på remiss/provtagningsunderlag vistelseområde och förmodad smittort( plats, land) eller patientens geografiska ursprung.
Har patienten varit utomlands senaste 6 månaderna (obligatorisk, ja/nej). Ange symtom. Har patienten tagit malariaprofylax ja/nej

Ange provtagningstid.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
OBS! EDTA-rör som ej kan skickas provtagningsdagen: Gör utstryk och tjock droppe (se Hantering).
Vid kapillär provtagning ska tjock droppe och utsrtyk göras (se Hantering)

OBS!
Vid AKUT frågeställning eller under jourtid utföres snabbtest i Kalmar, O-hamn och Västervik

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Om snabbtestet inte analyseras direkt från venöst eller kapillärt rör, kan provet förvaras vid 2 - 8 C° i upp till 3 dygn. Vid längre förvaring ska prov förvaras i -20 C°. I de fall prov måste kylas eller frysas måste utstryk och tjock droppe utföras inom 6 timmar.

Tunt utstryk

Stryk manuellt genom att sätta en liten droppe blod (ca 5µL) vid mattkanten på ett objektglas. Håll utstryksglaset mot droppen så den sprider sig över hela kanten och för det sedan över glaset så att ett tunt utstryk bildas. Gör 3 st utstryk! Låt glasen torka i rumstemperatur. Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.

Tjock droppe

Lägg upp 2-3 droppar, ca 10 µL, blod på ett objektglas. Sprid ut blodet med exempelvis en pipettspets eller en träpinne. Storleken på droppen bör vara ca 1,5 cm i diameter. Gör inte droppen för tjock! Man ska kunna läsa en text igenom blodet på glaset. Gör 3 stycken glas med tjock droppe. Låt torka i rumstemperatur, minst 60 minuter. Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.


Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

258,00kr (internt),314,76kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat

Information hämtad från (dokument):

Malaria (B-), snabbtest, Dok-ID: 179124     Version: 5.0


×

Medicinsk Bakgrund

Malaria är en mycket utbredd sjukdom i tropiska och suptropiska delar världen. Förekomst av malaria varierar stort inom tropikerna och smittrisken varierar kraftigt mellan olika områden. De flesta fallen i Sverige har smittats i Afrika och cirka 80 procent av dessa är orsakade av P. falciparum. Av de övriga fallen, som smittats i Asien eller Syd- eller Mellanamerika, är P. vivax orsaken i drygt 80 procent. Sjukdomen orsakas av encelliga organismer, protozoer, som tillhör släktet Plasmodium. Det är i första hand P.falciparum och P.vivax, men även P.ovale, P.malariae och P.knowlesi som orsakar sjukdomen.
Malaria sprids via Anophelesmyggan, som också finns i Sverige. Humana Plasmodiumarter saknas i Sverige idag. Inkubationstiden är vanligtvis två till fyra veckor men vissa malariaparasiter kan ligga latent i kroppen under flera år. Sjukdomen karaktäriseras av periodvis återkommande attacker av hög feber och frossa, illamående, huvudvärk, diarré, anemi, sjukdomskänsla och muskelvärk. Sjukdomsbilden är stark varierande, beroende av vilka organsystem som är angripna och till viss del även vilken Plasmodie det rör sig om. Vid en P.falciparum infektion kan patienten snabbt bli medvetslös, få svåra diarreér och utveckla chock. Vid infektion med övriga Plasmodier blir förloppet betydligt mildare (1,2).
Referenser

1. Folkhälsoinstitutet: Sjukdomsinformation om malaria 2012-02-01. PAR 09 Malariamikroskopi, Från Referensmetodik för laboratoriediagnostik
2. McCutchan TF, Piper RC, Makler MT. Use of malaria rapid diagnostic test to identify Plasmodium knowlesi infektion. Emerg Infect Dis.2008;14:1750-2.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Kalmar gäller:
Prov lämnas till hematologen.
Helblod (EDTA) blandas väl på vagga före utstryk.
3 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning av tjock droppe.
3 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

För Oskarshamn och Västervik gäller:
Helblod blandas väl på vagga före utstryk.
3 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning av tjock droppe.
3 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning.
OBS! EDTA-rör som inkommer till Kalmar provtagningsdagen , skicka med röret.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Vid AKUT frågeställning eller under jourtid när behörig biomedicinsk analytiker ej är i tjänst gäller följande:
Snabbtest utföres av Kalmar, O-hamn och Västervik.
Svar på snabbtest lämnas ut via Flexlab.
Gör alltid utstryk, se ovan.
Neg prov ska bedömas mikroskopiskt i samband med svarsutlämning på snabbtest.
OBS! Se larmgränslista.

Vid positiva svar tar laboratoriet telefonkontakt
med infektionsjouren som avgör om preparat ska färgas och bedömas.
Vid tveksamhet kan behörig personal ringas in (se doc.rutiner för malariadiagnostik).
Preparat bedömda under jourtid eftergranskas alltid under kontorstid.
Om positivt svar, kompletteras detta med arten och med kommentaren ”Om ej tidigare anmäld, anmälningsplikt enligt Smittskyddslagen”.
Kopia skickas till Smittskyddsenheten i Kalmar i förseglat kuvert och i ett internkuvert för smittskyddsanmälan från Kem lab.