B-Malariamorfologi

Publicerad: 2021-05-28 11:18 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod alt.
Kapillärt blod på objektglas glas för tjock droppe och B-Diffutstryk morfologi.
Prov bör tas vid febertoppar.
Ange på remiss/provtagningsunderlag vistelseområde och förmodad smittort( plats, land) eller patientens geografiska ursprung.
Har patienten varit utomlands senaste 6 månaderna (obligatorisk, ja/nej). Ange symtom. Har patienten tagit malariaprofylax ja/nej

Ange provtagningstid.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.
Provet lämnas snarast till laboratoriet.
OBS! EDTA-rör som ej kan skickas provtagningsdagen: Gör utstryk och tjock droppe (se nedan).
Vid kapillär provtagning:
B-Tjock droppe:
3 objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning samt
B-Diff.morfologisk:
3 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning.
Märk utstryken med patient id. OBS! använd blyertspenna.
OBS!
Vid AKUT frågeställning eller under jourtid utföres snabbtest i Kalmar, O-hamn och Västervik

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

258,00kr (internt),314,76kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat
×

Medicinsk Bakgrund

Malaria är en infektionssjukdom som är endemisk i delar av Afrika,
Asien, Central- och Sydamerika, Indiska Oceanen, på vissa av de Karibiska öarna samt i
Turkiet. Sjukdomen orsakas av en obligat intracellulär protozoo av genus plasmodium (P
falciparum, P vivax, P ovalae,P malariae och P knowlesi). Sjukdomsagens överförs vanligen genom bett
från in­fekterade anofelesmyggor. Sjukdomen karaktäriseras av uttalad ut­mattning, attacker av
hög feber, frysningar, svettningar, anemi samt splenomegali med intervaller mellan attackerna
som bestäms av den tid som krävs för att utveckla en ny generation av parasiter­na i kroppen.
Efter den initiala fasen kan sjukdomen bli kron­isk eller med lugna intervaller mellan
försämringarna av sjuk­doms­tillståndet.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

För Kalmar gäller:
Prov lämnas till hematologen.
Helblod (EDTA) blandas väl på vagga före utstryk.
2 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning av tjock droppe.
2 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

För Oskarshamn och Västervik gäller:
Helblod blandas väl på vagga före utstryk.
2 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning av tjock droppe.
2 utstryk på objektglas med matt rand för mikroskopisk bedömning.
OBS! EDTA-rör som inkommer till Kalmar provtagningsdagen , skicka med röret.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Vid AKUT frågeställning eller under jourtid när behörig biomedicinsk analytiker ej är i tjänst gäller följande:
Snabbtest utföres av Kalmar, O-hamn och Västervik.
Svar på snabbtest lämnas ut via Flexlab.
Gör alltid utstryk, se ovan.
Neg prov ska bedömas mikroskopiskt i samband med svarsutlämning på snabbtest.
OBS! Se larmgränslista.

Vid positiva svar tar laboratoriet telefonkontakt
med infektionsjouren som avgör om preparat ska färgas och bedömas.
Vid tveksamhet kan behörig personal ringas in (se doc.rutiner för malariadiagnostik).
Preparat bedömda under jourtid eftergranskas alltid under kontorstid.
Om positivt svar, kompletteras detta med arten och med kommentaren ”Om ej tidigare anmäld, anmälningsplikt enligt Smittskyddslagen”.
Kopia skickas till Smittskyddsenheten i Kalmar i förseglat kuvert och i ett internkuvert för smittskyddsanmälan från Kem lab.