P-hCG+betakedja

Publicerad: 2023-11-29 11:54 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS!
Denna analys kan inte efterbeställas på tidigare tagna prover
Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 5 dygn i rumstemperatur, 2 veckor i 2 - 8 ºC och 1 år i ≤ -18 ºC.
.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

60,00kr (internt),73,20kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
<2 IE/L<2 IE/L
IE/LGäller ej för gravida IE/L

Information hämtad från (dokument):

hCG+Beta (P-humant Koriogonadotropin+betakedja) DokID 205625     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Humant koriongonadotropin (hCG) är ett glykoproteinhormon som består av två subenheter, en alfa- och en betakedja. Den specifika biologiska aktiviteten bestäms av betakedjan. hCG produceras i placentas trofoblastceller och kan påvisas i cirkulationen redan 7-10 dagar efter konceptionen (3:e graviditetsveckan). Maximal serumkoncentration uppnås i 8 - 10 graviditetsveckan och minskar därefter successivt. hCG kan också produceras i vissa tumörer fr.a. mola hydatidosa, koriokarcinom, icke-epitelial ovarialcancer och testikelcancer (1) men även i ett flertal andra tumörer. Vanligen insöndras nästan uteslutande intakta (hela) hCG-molekyler. Vid hCG-producerande tumörformer ses däremot ofta ökad förekomst av fri betakedja, vilken tenderar att produceras i överskott i tumörvävnad (2). Den aktuella metoden för hCG mäter såväl intakt hormon som fri betakedja (3).

Bedömning

Kliniskt används hCG som graviditetstest inklusive vid misstanke om extrauteringraviditet, misstanke om och uppföljning av trofoblastsjukdom (mola hydatidosa, koriokarcinom) och som tumörmarkör. hCG <5 IE/L utesluter så gott som alltid graviditet. hCG-producerande tumörer kan ge upphov till mycket höga hCG-värden och hCG används både för diagnos och behandlingsuppföljning av sådana tumörer (1, 2, 6). Sänkta eller förhöjda värden av hCG i förhållande till graviditetslängd kan indikera hotande abort, ektopisk graviditet, fosterdöd eller flerbördsgraviditet.

Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid.285, 620-621, 670-671.
2. Lindblom B, Hahlin M, Sjöblom P. Serial human chorionic gonadtropin determinations. Am J of Obstretics and Gynecology 1989; vol 161: no 2
3. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys HCG+β. 2022-07 V6.0 Svenska.
6. Flam F, Hansson L-O. Mola hydatidosa kan ge symtom från många organ. Se upp för falskt låga hCG-värden. Läkartidningen 1997;17: 1612-5.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 110 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.

OBS!
Tilläggsbeställningar på tidigare analyserat prov kan inte utföras på grund av kontamineringsrisk. Eget rör till denna analys.