B-Ciklosporin

Publicerad: 2023-11-10 14:23 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.

Provet tas vanligen som ett dalvärde
(det vill säga strax innan nästa dosintag, allra helst innan morgondosen) och vid jämviktskoncentration/steady-state om patienten ej fått andra instruktioner av behandlande läkare.
Ange provtagningstid och kryssa i rutan "före nästa dos" (dalvärde).

Prover bör inte tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på
patienter som behandlas med höga biotindoser (d.v.s.>5 mg/dag).

OBS!
Denna analys kan inte efterbeställas på tidigare tagna prover
OBS!
Önskas svar provtagningsdagen måste prov lämnas till laboratoriet senast kl.10.00 provtagningsdagen (vardagar.)
Önskas analys under jourtid vänligen tag kontakt med laboratoriet.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.
Provet är hållbart 5 dygn i rumstemperatur och 7 dygn i 2 - 8 ºC samt 6 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

340,00kr (internt),414,80kr (externt)

Information hämtad från (dokument):

Ciklo (B-Ciklosporin) DokID 201644     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Bakgrund immunsuppressiva läkemedel
Immunsuppressiva läkemedel används bl a efter organtransplantationer men också vid andra tillstånd då hämning av immunförsvaret är viktigt för effektiv behandling.
Användandet av immunsuppressiva läkemedel kräver ofta koncentrationsbestämningar då en för låg koncentration kan ge avstötning (rejektion) av ett organtransplantat eller att en sjukdom förvärras (1). För hög koncentration kan å andra sidan leda till svåra biverkningar (infektioner njurskador, hypertoni, hyperlipidemi, hyperglykemi, hjärt-kärlsjukdom och malignitet).
Behovet av immunsuppression varierar mellan olika individer. Yngre individer har ofta ett större behov av immunsuppression jämfört med äldre. Efter en organtransplantation är behovet av immunsuppression störst tidigt postoperativt och minskar sedan successivt. Ibland används flera olika läkemedel för att kunna hålla så låg koncentration i blodet som möjligt. Calcineurinhämmare kan t ex ges tillsammans med TOR Inhibitorer (sirolimus, everolimus), azathioprin, kortisonpreparat eller mykofenolsyra (2).

Det är viktigt att de immunsuppressiva läkemedlen ges regelbundet, helst på samma tider varje dag för att inte risk för avstötning av transplantat eller förvärrat sjukdomstillstånd skall ske (2). LC-MS/MS metoder har större mätområde, är mer specifika och har minskad
imprecision jämfört med de tidigare använda immunologiska analysmetoderna. Dalvärdet, dvs läkemedelskoncentrationen i blodet före nästa dos används oftast som målkoncentration vid behandlingen (1). Läkemedelsdosen justeras efter uppmätt läkemedelskoncentration.

Bakgrund ciklosporin/cyklosporin

Cyklosporin är en cyklisk oligopeptid. Den härstammar från svampen Tolipocladium inflatum Gams från Hardangervidda i södra Norge och upptäcktes av forskare vid läkemedelsbolaget Sandoz på 60 talet (4).
Läkemedlet påverkar vita blodkroppar, de s.k CD4+ T-hjälparcellerna, som i sin tur påverkar andra leukocyter och därigenom immunförsvaret. Calcineurin inhiberas och därigenom blockeras produktionen av interleukin 2.

Introduktionen av cyclosporin gjorde det möjligt att minska användningen av steroider efter transplantationer, vilket minskade infektionsrisken och gav bättre läkningsförhållanden. Cyklosporin kan ges intravenöst eller oralt. Absorption från mag-tarm-området är varierande.

Tillgängligheten ökar under behandlingen så att orala doser måste gradvis reduceras för att vidmakthålla en konstant cyklosporinkoncentration i blodet. Bestämning av cyklosporinkoncentration i blodet underlättar för justering av patientens dosering och undviker resultatlöshet vid underdosering av cyklosporin eller toxicitet vid överdosering. Cyklosporin elimineras nästan fullständigt vid levermetabolism.

Många mediciner påverkar cyklosporinkoncentrationen i blodet (3) genom att medföra förändrad nedbrytning eller påverkan av absorptionen av cyklosporin. Naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) ska inte användas under medicinering med Sandimmun på grund av risk för minskade plasmakoncentrationer och minskad effekt. Samtidigt intag av grapefruktjuice ökar biotillgängligheten av cyklosporin.Användandet av cyklosporin ger risk för biverkningar biverkningar företrädesvis för njurar och lever (4). Vid biverkningar kan sänkt koncentration eller byte av preparat till t ex sirolimus eller takrolimus vara aktuellt (2).

Enhetsdiskrepans

Olika enheter för B-Ciklosporin används på olika laboratorier. Enheten har bl a hos oss tidigare angetts i enheten nmol/L medan man på en del andra laboratorier, har angett i koncentration i enheten µg/L. Fr o m 2010-01-18 övergick vi inom Länsenheten för klinisk kemi till att ange enheten för B-Cyklosporin i µg/L. Omräkningsfaktor nmol/Lx1.2 =µg/L.

Målkoncentration under behandling med cyklosporin

Målkoncentrationen av cyklosporin är individuell och varierar beroende på indikation och analysmetod. Efter njurtransplantation har följande målvärden rekommenderats (2): Tolv-timmars dalvärde (Sandimmun Neoral): <1 månad = 250-350 µg/L, 1-2 månader = 200-300 µg/L, 2-3 månader = 100-200 µg/L, >3 månader =100-150 µg/L.

Vid hjärtlung/lungtransplantation används ofta s.k. trippelterapi med en kombination av kalcineurinhämmare, TOR inhibitorer och steroider (5). Följande målvärden för cyklosporinkoncentrationer i helblod har rekommenderats efter hjärt/lungtransplantation (5).
Månad 0 -3: 300-350 µg/L Månad 4 - 6: 250-300 µg/L, efter 6e månaden: 200-250 µg/L.

Referenser

1. The Role of Therapeutic Drug Monitoring in Individualizing Immunosuppressive Drug Therapy: Recent Developments, Oellerich M et al,
Ther Drug Monit 2006;28:720-725

2. Janus info stockholms läns landsting. Medicinska njursjukdomar.

3. Läkemedelsinformation om Sandimmun Novartis® FASS


4. Petcher TJ et al, Crystal and molecular structure of an iodo-derivative of the cyclic undecapeptide cyclosporin A. Helv Chim Acta 1976 Jun 14;59(5):1480-9

5. Riktlinjer transplantationscentrum Sahlgrenska


Sammanställt av Martin Carlsson 10-03-24

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Innan analys ska helblod anta rumstemp. och blandas väl på vagga.
Provet måste vara fritt från koagel.
Minsta helblodsmängd 320 µL.

OBS!
Tilläggsbeställningar på tidigare analyserat prov kan inte utföras på grund av kontamineringsrisk. Eget rör till denna analys.

OBS!
Beställningar på hematologi får INTE utföras på samma rör.