Pleu-LD

Publicerad: 2023-09-21 07:30 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Pleuravätska
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Centrifugeras inom 2 h. G-tal 2000 i 10 min.
Pleuravätska avskiljes till nytt rör för analys art.nr. 6610.
Pleuravätskan kan förvaras upp till 2 dygn i rumstemp.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

11,00kr (internt),13,42kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
µkat/L

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Laktatdehydrogenas finns i kroppens alla celler. I blodet kan normalt fem olika isoenzymer påvisas. Isozenzymfördelningen varierar mellan vävnad till vävnad. Höga aktiviteter av LD finns i lever, hjärt- och skelettmuskulatur, njurar och röda blodkroppar. Det senare medför att provet blir känsligt för hemolys vid provtagningen. P-LD mäter total-LD. Total-LD blir därför en ospecifik indikator på vävnadsskada. Läckage kan ske efter bara en liten vävnadsskada och förhöjda värden ses vid många sjukdomstillstånd. P-LD används bl.a. för prognos och uppföljning av en del maligna sjukdomar.
LD kan bilda komplex med immunglobulin och då ses förhöjd och konstant LD-nivå. Här kan elektroforetisk isoenzymundersökning vara av värde för att undvika onödiga utredningar (1).

Bedömning

LD-stegring är en ospecifik indikator på vävnadsskada (1). I övrigt, se Medicinsk bakgrund.

Referens

1. Tietz Textbook of Laboratory Medicine, 7th ed. Elseviers 2022, Panteghini, Mauro. Lactate dehydogenase. Published December 31, 2022. © 2023.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

OBS! Alltför visköst provmaterial bör ej analyseras på grund av risk att fel provmängd erhålles vid analyseringen.
Minsta pleuravätskemängd 111 µL.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.