P-Apolipoprotein B(P-ApoB)

Publicerad: 2023-11-10 12:00 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
P-Apolipoprotein A-1 och beräkning av kvot Apo B/Apo A-1 ingår i beställningen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2-8 ºC.
Avhälld plasma är hållbar 1 dygn i rumstemperatur, 8 dygn i 2 - 8 ºC och 2 mån i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

30,00kr (internt),36,60kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
0,60-1,4 g/L0,55-1,3 g/L
(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/L(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/L

Information hämtad från (dokument):

Apo B (P-Apolipoprotein B) och Apo B/Apo A1-kvot DokID 204023     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Fetter är svårlösliga i vatten och de transporteras därför bundna till s.k. apolipoproteiner i det extracellulära rummet. Apo B är det viktigaste apoproteinet och finns i två former: apoB-100 och apoB-48. ApoB-100 ingår i VLDL, IDL och LDL medan Apo B-48 finns i kylomikroner och kylomikronrester. I ett fasteprov förekommer apoB huvudsakligen i LDL-fraktionen och apoB-nivå i ett fasteprov återspeglar väsentligen plasmahalten av LDL. Apo B och LDL-kolesterol samvarierar starkt. Analysen är indikerad vid misstanke om rubbad lipidomsättning, bl.a. vid utredning av patienter med hereditära rubbningar i LDL-omsättningen, men också vid bedömning av kardiovaskulär risk. (1)
Bedömning

En hög Apo B-nivå efter fasta är associerad till en förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom. Förhöjd ApoB-nivå ses vid familjär hyperkolesterolemi, familjär dyslipoproteinemi och familjär kombinerad hyperlipidemi. Hög nivå förekommer också sekundärt till bl.a. diabetes, hypotyreos, lever- och njursjukdomar. Låg nivå förekommer vid familjär hypobetalipoproteinemi. Vid abetalipoproteinemi saknas Apo B helt i plasma. Koncentrationen av ApoB bedöms oftast tillsammans med koncentrationen av ApoA1. Höga nivåer av ApoB/ApoA1-kvot ger ökad risk för atherosklerotiska komplikationer. Kvoterna 0,7 respektive 0,8 har föreslagits som önskvärda nivåer för kvinnor respektive män (1). För bedömning av kardiovaskulär risk se även rekommendationer från de europeiska sällskapen för kardiologi (ESC) respektive arterioskleros (EAS) (2).
Referens

1. Teodorsson E, Bergren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 379-405.
2. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). European Heart Journal 2020;1: 111-188.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.