P-Apolipoprotein A-1(P-ApoA1)

Publicerad: 2023-11-10 11:41 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
P-Apolipoprotein B och beräkning av kvot Apo B/Apo A-1 ingår i beställningen.
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2-8 ºC.
Avhälld plasma är hållbar 1 dygn i rumstemperatur, 8 dygn i 2 - 8 ºC och 2 mån i ≤ -18 ºC

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

28,00kr (internt),34,16kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
1,0-1,8 g/L1,0-2,0 g/L
(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/L(För information om föreslagna kardiovaskulära risknivåer se "Medicinsk bakgrund") g/L

Information hämtad från (dokument):

Apo A1 (P-Apolipoprotein A1) DokID 204022     Version: 1.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Fetter är svårlösliga i vatten och de transporteras därför bundna till olika apolipoproteiner i det extracellulära rummet. Apo A1 är det kvantitativt viktigaste proteinet i HDL-fraktionen. Det finns en god korrelation mellan Apo A1 och HDL- kolesterol. Analysen är indikerad vid misstanke om rubbad lipidomsättning, bl.a. vid utredning av patienter med hereditära rubbningar i HDL-omsättningen men också vid bedömning av kardiovaskulär risk. (1)
Bedömning

Sänkt Apo A1-nivå är associerad till ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och kan vara en primär rubbning men är oftast sekundär till exempelvis inflammatoriska sjukdomar, diabetes och sjukdomar i lever och njurar. Sänkt Apo A1-nivå ses även vid uttalad övervikt, rökning och fysisk inaktivitet. En förhöjd Apo A1-nivå kan bero på regelbundet, måttligt alkoholintag, vara läkemedelsassocierad, men kan även vara uttryck för ett ärftligt tillstånd. Koncentrationen av ApoA1 bedöms oftast tillsammans med koncentrationen av ApoB. Höga nivåer av ApoB/ApoA1 kvot ger ökad risk för atherosklerotiska komplikationer. Kvoterna 0,7 respektive 0,8 har föreslagits som önskvärda nivåer för kvinnor respektive män (1). För bedömning av kardiovaskulär risk se även rekommendationer från de europeiska sällskapen för kardiologi (ESC) (2).
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 379-405.
2. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with representatives of the European Society of Cardiology and 12 medical societies With the special contribution of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC). Eur Heart J 2021;42:3227-3337.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.