P-Myoglobin

Publicerad: 2024-01-03 15:51 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemperatur.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 8 dygn i rumstemperatur, 2 veckor i 2 - 8 ºC och 1 år i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

55,00kr (internt),67,10kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
>18 år28-72 µg/L25-58 µg/L

Information hämtad från (dokument):

Myoglobin (P-) DokID 201374     Version: 2.2


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Myoglobin är ett syrebindande hemprotein som finns i hög koncentration i både hjärtmuskel- och skelettmuskelceller. Myoglobin har en relativt låg molekylmassa (17,8 kDa) som gör att proteinet elimineras delvis via njurarna och koncentrationen påverkas av den glomerulära filtrationshastigheten (GFR). Vid minskande GFR stiger myoglobinkoncentrationen. Myoglobin frisätts snabbt vid cellskada. Den biologiska halveringstiden är ca 1 timme. Myoglobin har maximal sensitivitet för akut hjärtinfarkt 4-12 timmar efter symtomdebuten men uppvisar låg specificitet ffa i patienter med stor muskelpåverkan p g a sitt höga koncentration i skelettmuskel. Huvudsaklig indikation för analysen är bedömning av skelettmuskelskada vid rhabdomyolys (ofta tillsammans med CK). Analysen kan användas i vissa fall som komplement vid misstänkt akut kranskärlssjukdom i tidigt skede efter symtomdebuten. (1)
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 452-3

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 115 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras i undantagsfall som provmaterial.
OBS! Centrifugera om prover som innehåller fällning innan analysen utförs.